[ Neidio i Gynnwys ]

Arallgyfeirio i Arddwriaeth: Lansio menter pwmpenni, casglu eich hun ar eich fferm

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Lower House Farm yn meddiannu 114 erw ar waelod Bryniau Coed Gwent yn Llanfair Isgoed, Sir Fynwy. Arferai fod yn fferm laeth, ond mae bellach yn cael ei defnyddio i fagu lloi a chadw diadell o ddefaid. Mae’r fferm sy’n eiddo i Gyngor Sir Fynwy yn cael ei rhedeg a'i rheoli gan Matt Brooks a Laura Pollock, newydd-ddyfodiaid sy'n ceisio arallgyfeirio'r busnes i nifer o wahanol gyfeiriadau. Yn ogystal â'r uchod, mae ganddyn nhw anifeiliaid eraill, gan gynnwys gwartheg yr Ucheldir, gwartheg Belted Galloway, geifr, defaid, ieir a moch. Defnyddir y rhain ar gyfer gweithgarwch lleol a digwyddiadau addysgol a gynhelir ar y fferm i wella ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad pobl am amaethyddiaeth a chynhyrchu bwyd yng Nghymru.

Nod y prosiect yw profi llwybr i arddwriaeth drwy sefydlu menter Casglu Eich Hun, gan ganolbwyntio ar gynhyrchu pwmpenni. Bydd y prosiect hefyd yn archwilio lluosogi ar y safle yn ogystal â phrynu planhigion o blanhigfa, gan gymharu cost, sefydlu planhigion a chynnyrch.

Bydd y digwyddiad yn arddangos y gwaith ar adeg allweddol gan ganiatau i ffermwyr a thyfwyr weld sut mae'r planhigion wedi sefydlu, deall pa ddulliau sydd wedi gweithio orau ac archwilio dulliau a all weithio iddynt hwy. Bydd Laura a Matt yn rhannu'r gwersi a ddysgwyd a bydd siaradwr gwadd yn bresennol i rannu gwybodaeth bellach ar sut i arallgyfeirio i mewn i'r sector Casglu eich Hun. Ar ôl i chi glywed gan y siaradwyr, bydd y rhai sy’n bresennol yn cael taith o amgylch y fferm gyda lluniaeth ysgafn i ddilyn.

Bydd y digwyddiad hwn yn fuddiol i ffermwyr a thyfwyr sy’n edrych ar ddechrau eu menter dwristiaeth garddwriaeth neu ehangu eu model busnes Casglu eich Hun sy’n bodoli eisoes

I neilltuo lle ar y digwyddiad, cofrestrwch isod neu cysylltwch â'r Swyddog Sector Garddwriaeth, Hannah Norman:  hannah.norman@menterabusnes.co.uk / 07497 368 476

*Sicrhewch eich bod yn cwblhau pob cam yn y broses o 1 i 4 er mwyn archebu eich lle. Byddwch yn gweld neges “Diolch” unwaith y bydd pob cam wedi’i gwblhau.*

Dyddiadau a lleoliadau

11 Hydref 2024, 10:30 - 12:30
Lower House Farm, Llanvair Discoed, Chepstow, NP16 6LX

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 08:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 03456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


03456 000 813
E-bost | Gwefan