[ Neidio i Gynnwys ]

Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ydych chi’n dymuno arallgyfeirio eich busnes fferm?

Hoffech chi edrych sut y gallech wella cynaliadwyedd a phroffidioldeb eich busnes drwy arloesi a defnyddio technoleg?

Ymunwch â ni yn y digwyddiad Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru cyntaf, a gynhelir yn Llanfair ym Muallt ar 26 Medi. Bydd Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru yn darparu cefnogaeth, cyngor ac arweiniad i wella eich busnes a’ch galluogi i edrych ar syniadau newydd i wella proffidioldeb a chynaliadwyedd.

 

Nodau’r digwyddiad:

  • Eich ysbrydoli i wireddu eich potensial i ychwanegu gwerth at y busnes
  • Cefnogi busnesau i baratoi ar gyfer heriau’r dyfodol ac i fod yn fwy proffidiol
  • Darparu syniadau a gwybodaeth ar ystod eang o opsiynau i greu ffrydiau incwm newydd
  • Dangos arloesedd ym myd amaeth  
  • Annog a chefnogi dysgu effeithiol ymysg ffermwyr a choedwigwyr i fabwysiadu technoleg newydd i wella proffidioldeb busnes, a gwella safonau byw drwy greu busnes cynaliadwy.

 

Beth allwch chi ei ddisgwyl?

  • Stondinau masnach gan rai o brif gwmnïau arloesi ac arallgyfeirio ar gyfer y sector.
  • Ardaloedd seminar gyda chyflwyniadau gan ystod o siaradwyr i’ch ysbrydoli ac i arwain eich syniadau yngl┼Ěn ag arloesedd ac arallgyfeirio
  • Ardal ar gyfer cyngor ymarferol ar gyllid a busnes gyda chyfle i siarad gyda chynghorwyr arbenigol ac arianwyr
  • Arddangosiadau ymarferol o’r dechnoleg ddiweddaraf ar draws y sector amaeth a choedwigaeth

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma. Bydd rhagor o fanylion a rhestr lawn o’r stondinau, amserlen y siaradwyr a’r arddangosiadau ar gael yn fuan. 

Dyddiadau a lleoliadau

26 Medi 2019, 10:00 - 16:00
Maes y Sioe Frenhinol, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Builth Wells, LD2 3SY

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


0845 6000 813
E-bost | Gwefan