[ Neidio i Gynnwys ]

Cael y gorau o'ch glaswellt: Gweithdy rheoli glaswelltir

Trosolwg

Cost: Am ddim

A ydych chi eisiau:

 • Dechrau defnyddio system pori cylchdro ar eich fferm? Neu weld a yw’n opsiwn i chi?
 • Cynyddu perfformiad eich da byw?
 • Gwella iechyd a chynhyrchiant eich porfa?
 • Lleihau costau porthiant a dibyniaeth ar fewnbynnau?

Os ydych chi, ymunwch â Cyswllt Ffermio ar gyfer gweithdy ymarferol ar reoli glaswelltir, a fydd yn canolbwyntio ar egwyddorion pori cylchdro.

Yn ystod y gweithdy, byddwch yn dysgu am y canlynol:

 • Egwyddorion pori cylchdro a'r manteision i'ch fferm.
 • Sut i fesur gwybodaeth allweddol am borfa, megis cynnyrch DM, gorchuddion pori ac ati.
 • Sut i ddefnyddio'r mesuriadau hyn i gynllunio'ch cylchdroadau pori a sicrhau'r cyfraddau stocio gorau posibl.
 • Technegau ar ffensys trydan i greu padogau pori effeithiol.
 • Cyflwyniad i feddalwedd pori ar y farchnad.

Yn ystod y gweithdy, bydd yna hefyd gyfle i gael:

 • Arddangosiadau ymarferol o fesur glaswellt a defnyddio offer ffensio.
 • Ymweld â fferm a ffermwr lleol sydd wedi gweithredu pori cylchdro yn llwyddiannus ers blynyddoedd lawer, yn ogystal â gaeafu’r glaswellt i gyd.
 • Digon o gyfleoedd i holi ac ateb eich cwestiynau a'ch pryderon.

Er mwyn mynd i’r digwyddiad hwn, cofrestrwch isod erbyn 10am ar 27/6/24 neu cysylltwch â Menna Williams: menna.williams@menterabusnes.co.uk / 07399 849 148

*Sicrhewch eich bod yn cwblhau pob cam yn y broses o 1 i 4 er mwyn archebu eich lle. Byddwch yn gweld neges “Diolch” unwaith y bydd pob cam wedi’i gwblhau.*

Dyddiadau a lleoliadau

3 Gorffennaf 2024, 10:00 - 16:00
Tafarn Ffostrasol Arms, Ffostrasol, Llandysul, SA44 4SY

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 08:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 03456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


03456 000 813
E-bost | Gwefan