[ Neidio i Gynnwys ]

Cymhorthfa Gynllunio

Trosolwg

Cost: Am ddim

Apwyntiad awr o hyd i drafod materion cynllunio gydag arbenigwr cynllunio annibynnol.

Mae’r gymhorthfa hyn yn rhoi’r cyfle i chi drafod materion cynllunio penodol ar gyfer eich busnes fferm neu goedwigaeth gan gynnwys adnewyddu adeiladau neu adeiladu o’r newydd, ynni adnewyddadwy a chyfleoedd arallgyfeirio neu fusnes twrisitaeth. Gellir derbyn cyngor cynllunio mewn perthynas ag opsiynau datblygu sydd yn lleihau llygredd amaethyddol a gwella ansawdd dŵr. Gellir darparu cyngor cychwynnol ac arweiniad cyn cysylltu gyda’ch awdurdod lleol.

 

Gall busnesau cymwys sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio archebu apwyntiad mewn cymhorthfa. Ceir mwy o wybodaeth ynglŷn â'r meini prawf yma.

Am wybodaeth ynglŷn â’r gymhorthfa, i sicrhau eich bod yn gymwys i fynychu ac i archebu eich lle cysylltwch â Helen Lewis - 01970 631425 | helen.lewis@menterabusnes.co.uk neu Bradley Lewis on 01970 600174 | bradley.lewis@menterabusnes.co.uk

 

Dyddiadau a lleoliadau

24 Hydref 2019, 09:00 - 17:00
Llangefni, Llangefni, LL77 7XA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

6 Tachwedd 2019, 09:00 - 17:00
Llanbedr Pont Steffan, Lampeter, SA48 7JA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

19 Tachwedd 2019, 09:00 - 17:00
Rhaeadr Gwy, Rhayader, LD6 5AF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

28 Tachwedd 2019, 09:00 - 17:00
Y Bont-faen, Cowbridge, CF71 7AF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


0845 6000 813
E-bost | Gwefan