[ Neidio i Gynnwys ]

Cymorth TGCh un-i-un

Trosolwg

Cost: Am ddim

Dyma gyfle i dderbyn cymorth un-i-un gan diwtor profiadol i ddysgu ac ehangu eich sgiliau cyfrifiadurol.

Gallwch drafod sut i...

 • greu a rheoli e-byst,
 • ymuno â gweminar,
 • wrando ar farchnad/ocsiwn byw,
 • greu a defnyddio taenlenni,
 • greu cyfrif Facebook, Instagram ayb
 • ddefnyddio RPW ar-lein

Awr o sesiwn wedi ei deilwra i’ch anghenion a sesiwn pellach os ydych ei angen wedi’i ariannu’n llawn.  

Beth hoffech chi ei ddysgu?  

Trafodwch eich anghenion gyda ni...

 

I archebu lle, cysylltwch â'r swyddogion datblygu yn uniongyrchol

Dyddiadau a lleoliadau

27 Hydref 2021, 09:00 - 17:00
8 Mansel Street, Caerfyrddin / Carmarthen, SA31 1PX

Cost: Am ddim

Gareth Griffiths - 07772 694 112 / gareth.griffiths@menterabusnes.co.uk

(sesiwn 1 awr)

Gweld lleoliad

2 Tachwedd 2021, 09:00 - 17:00
Gwesty'r Elephant and Castle Hotel, Y Drenewydd / Newtown, SY16 2BQ

Cost: Am ddim

Elin Haf Williams - 07508 867 212 / elin.haf.williams@menterabusnes.co.uk

(sesiwn 1 awr)

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Rheolau COVID y Digwyddiad

Peidiwch â mynychu os:

 • ydych chi’n dangos unrhyw symptomau COVID-10,
 • ydych chi’n byw gyda rhywun sydd â symptomau, neu os
 • ydych chi wedi cael eich adnabod fel cyswllt i rywun sydd â COVID-19

 

Hefyd, dylech gydymffurfio gyda’r holl fesurau diogelwch sydd ar waith yn ystod y digwyddiad, gan gynnwys:

 • Cydymffurfio gyda rheolau diogelwch COVID-19 wrth deithio i’r digwyddiad ac oddi yno.
 • Os yn bosibl, dylech gerdded, beicio neu ddefnyddio eich cerbyd eich hun i deithio i’r digwyddiad: ni ddylai pobl o gartrefi gwahanol rannu car.
 • Dim cyswllt corfforol megis ysgwyd llaw.
 • Cadwch bellter cymdeithasol o 2m oddi wrth bobl eraill.
 • Osgowch unrhyw gyswllt mewn mannau cyfyng; cynhaliwch unrhyw sgyrsiau yn yr awyr agored neu mewn adeiladau wedi’u hawyru’n dda, a pheidiwch â rhannu cerbydau yn ystod y digwyddiad.
 • Sicrhewch eich bod yn golchi eich dwylo’n drylwyr ac yn defnyddio’r hylif diheintio dwylo (a fydd ar gael yn ystod y digwyddiad).
 • Os oes angen, dylech beswch neu disian i mewn i hances bapur a’i gwaredu’n ofalus, neu i’ch penelin, a golchi eich dwylo neu ddefnyddio hylif diheintio: ‘ei ddal, ei daflu, ei ddifa’.
 • Cadwch at y llwybrau a gynlluniwyd a dilynwch y marciau ar y llawr
 • Dilynwch gyfarwyddiadau trefnwyr y digwyddiad a’r arwyddion.

 

Os ydych chi’n dechrau teimlo’n sâl yn ystod y digwyddiad neu’n dangos unrhyw symptomau COVID-19, dilynwch y drefn ganlynol os gwelwch yn dda:

 • Symudwch oddi wrth bobl eraill ar unwaith.
 • Cadwch bellter cymdeithasol o 2m.
 • Peidiwch â chyffwrdd unrhyw beth.
 • Dylech beswch neu disian i hances bapur a’i gwaredu’n ofalus, neu i’ch penelin, a golchi eich dwylo neu ddefnyddio diheintydd.
 • Gadewch y safle ac ewch adref ar unwaith.
 • Dilynwch y canllawiau swyddogol yn ymwneud â hunanynysu.
 • Gofynnwch am gyngor meddygol os oes angen.
 • Adroddwch eich symptomau a threfnwch brawf gyda’r Gwasanaeth Profi ac Olrhain

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


0845 6000 813
E-bost | Gwefan