[ Neidio i Gynnwys ]

Deall y manteision o dyfu cymysgedd o rawnfwyd a chodlysiau fel porthiant cyflawn

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ymunwch â Cyswllt Ffermio ar un o’r ffermydd sy’n rhan o’r rhwydwaith Ein Ffermydd, sef Fferm Gelli Goll, i ddysgu mwy am y treial sydd ar waith yno sy’n canolbwyntio ar dyfu cymysgedd o rawn a chodlysiau i ddarparu porthiant ar gyfer y gaeaf a dyfir gartref.

Mae Gelli Goll yn fferm Bîff,  Defaid ac âr ar gyrion y Bont-faen sy’n cael ei rhedeg ar hyn o bryd gan Mark Jarvis a’i ferch Bethany. Fel ffordd o ddod yn fwy hunangynhaliol a chreu diet cartref cyflawn ar gyfer y gaeaf, eleni bydd y fferm yn tyfu cymysgedd o rawn a chodlysiau, sy’n gymysgedd cymwys ar gyfer Grant Tyfu er mwyn  yr Amgylchedd Llywodraeth Cymru. Y nod ar gyfer y gaeaf sydd i ddod yw y bydd y cnwd a dyfir gartref yn bodloni anghenion maeth da byw, heb ddibynnu ar borthiant a brynir i mewn a thrwy gynyddu gwerthoedd a chynnyrch protein a dyfir gartref, o’i gymharu â chnydau un math.

Yn ystod y digwyddiad hwn ar y fferm, bydd cyfle i drafod manteision, y broses blannu a rheoli cnwd cymysgedd grawn a chodlysiau gyda Mark & Bethany yn ogystal â Hefin Richards, Rumination a John Falconbridge, Western Seeds, yn ogystal â gweld y cnwd yn y cae ar ôl i’r cnwd sefydlu’r haf hwn..

Bydd Hefin a John yn trafod meysydd allweddol o alw am faeth da byw ynghyd ag adolygu addasrwydd y cnwd mewn cylchdro âr ynghyd â chymharu cnwd, ansawdd a gwerthoedd bwydo o’i gymharu â chnydau un math.

Nid yw neiilltuo lle yn hanfodol ond fe’ch anogir i wneud hynny at ddibenion arlwyo.

Er mwyn mynychu’r digwyddiad hwn, cofrestrwch isod neu cysylltwch ag Elin Haf Williams: 07985379890 /  elin.haf.williams@menterabusnes.co.uk

*Sicrhewch eich bod yn cwblhau pob cam yn y broses o 1 i 4 er mwyn archebu eich lle. Byddwch yn gweld neges “Diolch” unwaith y bydd pob cam wedi’i gwblhau.*

Dyddiadau a lleoliadau

18 Gorffennaf 2024, 16:00 - 18:00
Gelli Goll, Cowbridge, CF71 7RW

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 08:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 03456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


03456 000 813
E-bost | Gwefan