[ Neidio i Gynnwys ]

Egwyddorion Systemau Ffermio Biolegol ac adfywiol gyda Dan Kittredge - gweithdy 2 ddiwrnod.

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Dan Kittredge wedi bod yn ffermio’n organig ers dros 30 mlynedd, ac ef yw sylfaenydd a chyfarwyddwr gweithredol y Bionutrient Food Association (BFA), a’i genhadaeth yw “cynyddu ansawdd yn y cyflenwad bwyd”. Fel un o brif gefnogwyr “dwysedd maetholion”, mae Dan yn dangos y cysylltiadau rhwng iechyd pridd, iechyd planhigion ac iechyd dynol.

Yn y gweithdy deuddydd hwn, bydd Dan Kittredge yn rhoi trosolwg o egwyddorion ac arferion ffermio biolegol ac adfywiol.

Bydd amgylchedd dysgu rhyngweithiol yn rhoi digon o amser ar gyfer sesiwn holi ac ateb, mae’r gweithdy Cyswllt Ffermio hwn wedi’i gynllunio ar gyfer ffermwyr, tyfwyr a garddwyr sydd â meddwl agored. Y nod yw adeiladu ar eich gwybodaeth a'ch profiad i ddod o hyd i ffyrdd o wella iechyd eich pridd a'ch cnydau ar gyfer mwy o gynnyrch, cynnyrch iachach ac anifeiliaid. Bydd y gweithdy yn dilyn nifer o bynciau a themâu yn ymwneud â helpu planhigion i gyflawni eu potensial genetig llawn trwy reoli ffactorau amgylcheddol pridd, aer, dŵr, mwynau a bioamrywiaeth. Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn deall ac yn cymhwyso egwyddorion ac arferion arloesol, dibynadwy y gallant eu rhoi ar waith ar eu tir eu hunain.

Bydd Dan hefyd yn rhoi sylw i'r gwaith yn y Sefydliad Biofaetholion, a'u cenhadaeth yw diffinio dwysedd maetholion a sut mae pridd, planhigion anifeiliaid, iechyd dynol ac amgylcheddol yn gysylltiedig â'i gilydd.

Cynnwys y Cwrs

 • Ffotosynthesis a chylchred carbon i symbiosis microbaidd

 • Rôl hanfodol aer, bwyd, dŵr, mwynau a microbau, profi pridd a chydbwyso mwynau

 • Cynnal gorchudd pridd digonol (ar gyfer blodau unflwydd neu anifeiliaid)

 • Gwneud y gorau o amlgnwd

 • Rheoli dalgylch trwythiad ar y safle

 • Dargludedd pridd, a ryseitiau syml ar gyfer sicrhau ei fod ar lefel uchel yn y gwanwyn i sicrhau twf cryf

 • Paratoi’r pridd, a diwygio’r pridd yn naturiol -  “gwrtaith”

 • Brechu a sut i wneud eich brechiadau eich hun

 • Brix a'i ddefnydd i asesu iechyd planhigion yn eu tymor a thechnegau i sicrhau bywiogrwydd

 • Plannu dadansoddiad gweledol a naws i arwain rheolaeth y tymor

 • Deall y patrymau rhwng anifeiliaid a phlanhigion a chyfnodau'r cylch bywyd

 • Biocemeg a sut mae planhigion yn adeiladu cyfansoddion ac yn creu ymwrthedd i blâu a chlefydau

 • Iechyd dynol a maeth a pharatoi bwyd

 

Er mwyn mynychu’r digwyddiad hwn, cofrestrwch isod erbyn 3yp  ar 23/04/24 neu cysylltwch â Menna Williams: menna.williams@menterabusnes.co.uk / 07399 849 148.

*Sicrhewch eich bod yn cwblhau pob cam yn y broses o 1 i 4 er mwyn archebu eich lle. Byddwch yn gweld neges “Diolch” unwaith y bydd pob cam wedi’i gwblhau.*

Dyddiadau a lleoliadau

24 Ebrill 2024 - 25 Ebrill 2024, 09:30 - 16:30
Y Stiwdio, Crymych, SA36 0DX

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


03456 000 813
E-bost | Gwefan