[ Neidio i Gynnwys ]

Garddwriaeth: Cyflwyniad i hanfodion rheoli perllannau

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd y diwrnod yn cynnwys dysgu yn yr ystafell ddosbarth ac ar sail maes. Bydd angen i chi wisgo esgidiau addas i gael mynediad i'r Berllan dreftadaeth yn IBERS.

A fyddech cystal â threfnu eich cludiant eich hun, rydym yn annog rhannu car lle bo modd. Bydd cinio’n cael ei ddarparu.

Uchafswm Niferoedd – 15

 

Cyflwyniad i hanfodion dylunio a rheoli perllannau, a'r wyddoniaeth y tu ôl i docio gan Merched y Berllan / Orchard Daughters.

Mae'r sesiwn hon wedi'i chynllunio ar gyfer ffermwyr a thyfwyr sydd naill ai am:

·          arallgyfeirio eu busnes gyda pherllan ffrwythau newydd,

·          rheoli'r hyn sydd ganddynt eisoes yn well,

·          neu ymestyn perllan bresennol.

Byddwn yn edrych ar ddyluniad a rheolaeth perllannau er budd ffrwythau a bioamrywiaeth ar ffermydd, ac arfer gorau gydag offer a bioddiogelwch.

Os oes gennych gynllun perllan yr ydych yn ystyried ei osod, neu gynllun o un sy'n bodoli eisoes, dewch ag ef gyda chi.

Mae'r sesiwn gyffredinol hon wedi'i chynllunio i gael ei dilyn gyda sesiynau tocio ymarferol a sesiynau maes. Bydd y ffocws ar afalau, gellyg, ac eirin.

 

Er mwyn mynychu’r digwyddiad hwn, cofrestrwch isod erbyn ar 20/03/24

*Sicrhewch eich bod yn cwblhau pob cam yn y broses o 1 i 4 er mwyn archebu eich lle. Byddwch yn gweld neges “Diolch” unwaith y bydd pob cam wedi’i gwblhau.*

Dyddiadau a lleoliadau

21 Mawrth 2024, 10:00 - 15:00
Stapleton Suite, IBERS Gogerddan, Plas Gogerddan, Aberystwyth SY23 3EE, Aberystwyth, SY23 3EE

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 10 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


03456 000 813
E-bost | Gwefan