[ Neidio i Gynnwys ]

Garddwriaeth, Gwinllannoedd - Gwneud y defnydd gorau o reolaeth canopi ar gyfer cydbwysedd gwinwydd, cnwd ac ansawdd

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Arwinir gan Joel Jorgensen o Vinescapes, bydd y gweithdy hwn yn ymdrin ag egwyddorion rheoli canopi a pharthau ffrwythau er mwyn sicrhau’r cydbwysedd gorau posibl o winwydd – arferion sy’n gwneud synnwyr economaidd gan eu bod yn allweddol ar gyfer ansawdd a chynnyrch grawnwin.

 

Bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar sut i gyflawni canopi gwinwydd delfrydol, gan gynnwys asesu’r canopi a gwerthuso amseriad a gweithrediad gwahanol dechnegau rheoli canopi. Mae'r rhain yn cynnwys rhwbio blagur, dewis egin, clirio canghennau, lleoli blagur, tocio a thynnu dail gyda'r nod o sicrhau perfformiad gorau’r canopi - ar gyfer ansawdd ffrwythau a gwin, cnwd cnydau a rheoli clefydau.

 

Amcanion Dysgu Allweddol:

 

·        Deall pwysigrwydd cyflawni gwinwydden gytbwys

·        Dulliau o asesu a rheoli grym canopi

·        Deall pwysigrwydd rhyng-gipio golau ar gyfer ffotosynthesis

·        Deall effaith y microhinsawdd ar aeddfedu ffrwythau

·        Gwerthuso technegau rheoli canopi ac effaith amseroedd gweithredu

·        Ystyried economeg opsiynau mecaneiddio

·        Deall effaith cysgodi ar gemeg gwin ac ansawdd

·        Deall pwysigrwydd dimensiynau canopi, pensaernïaeth a chymarebau ffrwythau i ddail

Dyddiadau a lleoliadau

18 Ebrill 2024, 09:30 - 16:00
White Castle Vineyard, Abergavenny, NP7 8RA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

There are no spaces left on this event but you can add yourself to the reserve list.

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


01982 552646
E-bost | Gwefan