[ Neidio i Gynnwys ]

Garddwriaeth, Gwinllannoedd - Rheoli pridd ar gyfer gwinllan iach a chynhyrchiol, gan gynnwys cnydau gorchudd

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd y gweithdy hwn yn cael ei arwain gan Joel Jorgensen o Vinescapes a bydd yn canolbwyntio ar ddeall iechyd a ffrwythlondeb pridd, gan gynnwys ei allu i sicrhau bod maetholion ar gael a’i allu i ddal dŵr, a sut mae hyn yn cael ei ddylanwadu gan ei briodweddau ffisegol, cemegol a biolegol. Bydd y gweithdy’n trafod dulliau rheoli pridd da a sut mae’r rhain o fudd i iechyd gwinwydd, cnwd cnydau, ansawdd a chynhyrchiant gwinllannoedd, yn ogystal â gwella bioamrywiaeth, atafaelu carbon a chynaliadwyedd.

 

Amcanion Dysgu Allweddol:

• Mathau o bridd a phriodweddau ffisegol pridd

• Effaith gwead a strwythur pridd ar ffrwythlondeb pridd

• Pwysigrwydd deunydd organig yn y pridd

• pH pridd a'i ddylanwad ar argaeledd maetholion

• Cymeriant maeth gan blanhigion

• Atafaelu Carbon

• Rôl bwysig ffyngau mycorhisol

Gallu i Gyfnewid catïonau

• Y We Fwyd Pridd

• Sut mae dŵr yn symud drwy'r pridd

• Sut i osgoi trwytholchi pridd

• Cymryd samplau pridd i'w dadansoddi a dehongli canlyniadau

• Opsiynau rheoli pridd gan gynnwys cnydau gorchudd

 

Dyddiadau a lleoliadau

17 Ebrill 2024, 09:30 - 16:00
White Castle Vineyard, Abergavenny, NP7 8RA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

There are no spaces left on this event but you can add yourself to the reserve list.

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


01982 552646
E-bost | Gwefan