[ Neidio i Gynnwys ]

Golwg ar reoli'r fuwch yn y cyfnod trawsnewid, dogni dros y gaeaf, a chanlyniadau treial tanblannu india-corn â glaswellt IBERS yn Fferm Strategol Rhual Dairy

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ymunwch â ni ar gyfer ail gyfarfod Fferm Laeth Strategol Rhual Dairy a gynhelir yn Gwesty Plas Hafod, ac yna ymweliad â Rhual Dairy i ddilyn.

Yn y cyfarfod hwn byddwn yn trafod sut i reoli’r fuwch yn y cyfnod trawsnewid, dogni dros y gaeaf, a chanlyniadau treial tanblannu india-corn diweddar IBERS.  

Yn ymuno ag Anna a John bydd Phil Clarke (P & L Consulting), Dr Mo Kemp MRCVS (Milfeddygon y Wern) a Huw Powell (prosiect PROSOILplus IBERS) a fydd yn rhoi trosolwg o’u cynnydd a’u dysgu.

Yn y cyfarfod byddwn yn trafod:

  • Effaith y sied trawsnewid newydd ar iechyd a pherfformiad y fuches
  • Pwysigrwydd y cyfnod sych
  • Sut i reoli buchod yn ofalus yn y cyfnod trawsnewid
  • Adnabod arwyddion o broblemau yn ystod y cyfnod trawsnewid
  • Cynhwysion dogni da dros y gaeaf
  • Canlyniadau treial tanblannu india-corn IBERS

 

Gan fod hwn yn ddigwyddiad ar y cyd gyda AHDB, bydd rhywfaint o ddata rydych chi wedi’i gyflenwi i Cyswllt Ffermio wrth gofrestru yn cael eu rhannu gyda nhw. I ddeall mwy am sut a pham mae AHDB yn defnyddio eich data, ewch i wefan AHDB.

 

I gael mwy o wybodaeth am y digwyddiad ffoniwch Richard Davies, AHDB ar 07966 237841.

Dyddiadau a lleoliadau

12 Rhagfyr 2019, 10:45 - 14:30
Gwesty Plas Hafod, Gwernymynydd, Yr Wyddgrug, Mold, CH7 5JS

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


0845 6000 813
E-bost | Gwefan