[ Neidio i Gynnwys ]

Gweithdai Mesur i Reoli

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd y gweithdy hwn yn cynnig cyfle i fynychwyr ddatblygu dealltwriaeth ynglŷn â sut i feincnodi eu mentrau bîff a defaid gan ddefnyddio’r adnodd meincnodi Mesur i Reoli. Bydd arweinydd y gweithdy yn trafod pwrpas yr adnodd ac yn darparu cyfarwyddiadau cam wrth gam ynglŷn â sut i fewnbynnu’r data a sut i ddehongli’r dadansoddiad.

 

Dewch â chymaint o’r wybodaeth ganlynol â phosibl gyda chi, yn barod i’w fewnbynnu;

  • Cyfrifon fferm diweddaraf a/neu gofnodion meddalwedd fferm ar gyfer y flwyddyn sydd dan sylw
  • Gwerthoedd ar ddechrau a diwedd y flwyddyn ar gyfer y da byw o fewn yr un cyfnod ariannol
  • Canrannau sganio a magu ar gyfer y da byw
  • Cyfanswm y tir sy’n berchen i chi ac ar rent, tir âr, tir glas, porfeydd bras ayb

 

Sicrhewch eich bod wedi cofrestru cyfrif ar y rhaglen Mesur i Reoli gan ddefnyddio’r ddolen isod;

https://my.farmingconnect.com/register/step1

 

Noder – gallwch gofrestru am un cyfrif yn unig ar system Mesur i Reoli os ydych chi wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio. Cysylltwch â’r Ganolfan Wasanaeth neu gyda’ch Swyddog Datblygu lleol os oes angen cymorth pellach arnoch.

Dim ond lle i 10 sydd ymhob gweithdy, felly y cyntaf i gofrestru fydd yn cael lle.

Dyddiadau a lleoliadau

12 Tachwedd 2019, 14:00 - 17:00
Hyfforddiant Gogledd Cymru, Colwyn Bay, LL28 5HB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 10 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

13 Tachwedd 2019, 13:00 - 17:00
Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt, Gwersyllt, LL11 4ED

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 9 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

20 Tachwedd 2019, 14:00 - 17:00
Media Resource Centre, Llandrindod Wells, LD1 6AH

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 10 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


0845 6000 813
E-bost | Gwefan