[ Neidio i Gynnwys ]

Gweithdy Cyllid: Rheoli cyllid a deall llif arian

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: £90.00

Ar gyfer pwy mae’r gweithdy yma?

Unrhyw unigolyn sydd yn ymwneud â neu yn berchen ar fusnes, ac sydd angen deall neu ddiweddaru sgiliau rheoli cyllid.

Mae’r gweithdy yn addas ar gyfer unigolion profiadol yn ogystal â’r rhai sydd yn hollol newydd i agweddau o gyllidebu. Mae'n enwedig o berthnasol i berchnogion a rheolwyr busnesau bach a chanolig eu maint sydd eisiau gwella eu rheolaeth o fusnes, sydd yn ymgeisio am arian grant neu fenthyciad, neu sydd yn edrych i gynllunio twf ar gyfer y busnes.

Cynhelir y sesiwn mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar sydd yn rhoi llawer o gyfleoedd i gyd-drafod a darganfod atebion i gwestiynau sydd yn codi am reoli cyllid a llif arian, er enghraifft:

 • Sut all busnes fod yn gwneud elw ond heb fod ag arian yn y banc?
 • Sut all busnes fod â digon o arian yn y banc ond yn gwneud colled?

Cyflwyniad ac ymarferiadau ar gwblhau a deall:

 • Rhagolwg llif arian
 • Cyfrif elw a cholled
 • Mantolen
 • Cymarebau i fesur hylifedd busnes

Dyddiadau a lleoliadau

29 Tachwedd 2017, 09:30 - 13:00
Menter a Busnes - Swyddfa Bangor, Bangor, LL57 4BN

Cost: £90.00

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

 

Polisi Archebu

 

 • Dylid archebu lle drwy ddefnyddio’r ffurflen gais ar-lein. Croesawn archebion drwy e-bost hefyd.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich cais, byddwn yn ysgrifennu atoch neu yn eich e-bostio i gadarnhau bod lle ar gael.
 • Fe’ch cynghorir i archebu’n gynnar i sicrhau lle ar gwrs. Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru fydd tair wythnos cyn dyddiad cynnal y cwrs.
 • Byddwn yn anfon cyfarwyddiadau, rhaglen ac anfoneb at gyfranogwyr cyn y cwrs.

 

 

Polisi Canslo

 

 • Os oes rhaid i Mabis ganslo’r digwyddiad am unrhyw rheswm, byddwch yn derbyn ad-daliad llawn.
 • Rydym yn cadw'r hawl i canslo neu addasu amseru'r sesiynnau yma ar unrhyw bwynt hyd at yr amser cychwyn a nodir ar gyfer y sesiwn.
 • Dim ond yn ysgrifenedig neu drwy ebost gall cyfranogwyr ganslo archeb am le ar cwrs.
 • Codir y ffioedd canlynol ar gyfranogwyr sy’n canslo archeb am le ar cwrs:
  • 6 – 15 diwrnod gwaith cyn yr achlysur: Codir 50% o gost y cwrs
  • 5 diwrnod gwaith ney lai cyn yr achlysur (neu fethu â mynychu): Codir 100% o gost y cwrs.

 

Telerau Safonol

 

Mae'r mynychwyr yn cydnabod fod yr holl ddeunydd cwrs yn parhau i fod yn eiddo ag o fewn hawlfraint y darparwyr hyfforddiant yn unig. Mae wedi ei gytuno yn llawn na fydd y mynychwr na'r sawl sydd yn eu noddi yn copïo holl neu unrhyw ddarn o'r deunyddiau heb ganiatâd ysgrifenedig gan y darparwr.

Terms of Business

 

Booking Policy

 

 • Bookings should be made using online application form. We also welcome applications made via e-mail.
 • Once we have received your application form, we will contact you by post or e-mail to confirm whether or not a place is available.
 • We advise you to book early in order to ensure a place on a course. The closing date for registering will be three weeks prior to the course.
 • We will send directions, a programme and an invoice to participants prior to the course.

 

Cancelation Policy

 

 • If Mabis has to cancel an event for any reason, participants will receive a full refund.
 • We reserve the right to cancel or amend the timings of these sessions at any point up to the stated start time of the session.
 •  
 • We can only accept cancellations by post or email.
 • The following fees will apply in the event of participants cancelling:
  • 6-15 working days prior to the event: 50% of course fee
  • 5 working days or less prior to the event (or non-attendance): 100% of course fee.

 

General Terms

 

The delegate acknowledges that all course material will remain the property of the training provider and are subject to copyright. It is expressly agreed that neither the delegate nor their sponsoring organisation will copy the whole or any part of those materials without the written consent of the training provider.

 

 

Trefnydd y digwyddiad

Mabis
Ty Meandros
54a Heol Bute
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF10 5AF
United Kingdom: Wales


02920467417
E-bost | Gwefan