[ Neidio i Gynnwys ]

Gweithdy Dolur Rhydd Feirysol Buchol (BVD)

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd mynychwyr yn dysgu am arwyddion clinigol, diagnosis a dulliau monitro BVD. Bydd y gweithdy’n canolbwyntio’n bennaf ar bwysigrwydd anifeiliaid sydd wedi’u heintio’n barhaus (PI) o ran trosglwyddo’r clefyd, a’r camau posibl ar gyfer bioddiogelwch a biogaethiwo er mwyn lleihau’r perygl o glefyd BVD yn cyrraedd buches sydd heb ei heintio’n flaenorol, a lleihau lledaeniad clefyd sydd eisoes ar y fferm,

Bydd atal BVD rhan cyrraedd y fferm ac atal ei ledaeniad yn arwain at wella iechyd, cynhyrchiant a phroffidioldeb y fuches

 

Cysylltwch â'r Milfeddygon yn uniongyrchol i archebu eich lle -  

 

  • Canolfan Milfeddygon Caerfryddin - 01267 220404
  • Milfeddygon Prostock - 01267 233266
  • Milfeddygon Fferm Camlas - 01938 553124
  • Milfeddygon Farm First - 01873 840167
  • Milfeddygon Fenton - 01437 762806
  • Milfeddygon Market Hall - 01994 230220
  • South Wales Farm Vets - 01443 223751

Dyddiadau a lleoliadau

19 Awst 2019, 11:00 - 13:00
Park Veterinary Clinic, Cardiff, CF11 8DG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

29 Awst 2019, 14:00 - 17:00
Clwb Rygbi Cobra, Meifod, SY22 6DA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

4 Medi 2019, 19:30 - 22:30
Farm First Vets, Pempergwm, NP7 9AT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


0845 6000 813
E-bost | Gwefan