[ Neidio i Gynnwys ]

Gweithdy Garddwriaeth: Docio berllan yn ystod yr Haf

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd tocio yn ystod y haf yn cwmpasu'r ystod eang o dechnegau a ddefnyddir trwy gydol misoedd yr haf, gan yr arbenigwyr yn Merched y Berllan / Orchard Daughters.

Ar ôl crynodeb byr ar egwyddorion sylfaenol rheoli berllan, bydd y sesiwn yn seiliedig yn y cae ac yn cwblhau gwaith ymarferol. Byddwn yn edrych ar offer a bioddiogelwch ac yn datblygu sgiliau tocio yn ystod y haf ar berllan bresennol. Bydd y ffocws ar afalau, gellyg ac eirin.

 

Amcanion dysgu.  Bydd ffermwyr a thyfwyr yn dysgu sut i:

·        Cynllunio ar gyfer datblygu ffrwythau presennol, teneuo ffrwythau, cynhyrchu blagur ffrwytho ar gyfer y flwyddyn ganlynol, agweddau ar docio adferol yn yr haf, a rôl hanfodol llif sudd ar draws yr holl dechnegau hyn gan ganolbwyntio ar bwysigrwydd amseru.

·        Arallgyfeirio eu busnes gyda pherllan ffrwythau newydd

·        Rheoli’r coed sydd eisoes yn y berllan yn well

·        Ehangu’r berllan bresennol

Mae’r sesiwn ymarferol hon yn berffaith ar gyfer y rhai a oedd yn bresennol yn y sesiynau ‘Cyflwyniad i gynllunio a rheoli perllan’.

Sylwer:

·        Bydd angen i chi fod â mynediad at eich cludiant eich hun, mae parcio ger y safle ac ar ochr y ffordd, ond fe fyddwn yn eich annog i rannu car os yw’n bosibl.

·        Bydd cinio’n cael ei ddarparu.

·        Byddwn yn defnyddio sied amaethyddol fawr ar stablau a fferm waith, a ni all ymwelwyr grwydro’r safle heb oruchwyliaeth.

·        Cofiwch wisgo esgidiau addas ar gyfer y safle ac i fynd i’r berllan.

·        Mae cychod gwenyn yn y berllan, ni fyddai’n addas i unigolion gydag alergedd i bigiad gan wenyn fynychu.

Uchafswm niferoedd – 12

Dyddiadau a lleoliadau

14 Awst 2024, 10:00 - 15:00
Carreg Dressage, Abercegir, Machynlleth, SY20 8NW, Machynlleth, SY20 8NW

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 9 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 08:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 03456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


01982552646
E-bost | Gwefan