[ Neidio i Gynnwys ]

Gwella iechyd y pridd a sefydlu system bori cylchdro/ohiriedig yn Hafod y Llyn

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ymunwch â ni yn Hafod y Llyn Isaf, sy’n rhan o rwydwaith Ein Ffermydd Cyswllt Ffermio i ddarganfod mwy am eu profiadau o gyflwyno system pori cylchdro gohiriedig i wella iechyd y pridd.

Mae Teleri a Ned yn denantiaid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Hafod y Llyn Isaf ac maent yn awyddus i ddatblygu system bori adfywiol sydd ddim yn ddibynol ar fewnbynnau artiffisial ac yn gweithio law yn llaw â’r ecosystem werthfawr ar y fferm.

Er mwyn cyflawni hyn, mae'r fferm yn treialu system bori sy'n adeiladu deunydd organig ac yn datblygu strwythur y pridd i ddarparu tir pori trwy gydol y flwyddyn i'r gwartheg sy’n debygol o oddef llifogydd rheolaidd.

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys taith o amgylch y fferm i weld y prosiect sydd ar waith tra bydd Lynfa Davies, Arbenigwr Bioamrywiaeth, a Non Williams, Arbenigwr Carbon o Cyswllt Ffermio yn trafod ac yn arddangos canfyddiadau’r prosiect hyd yma, sy’n cynnwys nodweddion iechyd y pridd a bioamrywiaeth.

Nid yw neilltuo lle yn hanfodol ond fe’ch anogir i neilltuo lle at ddibenion arlwyo.

Am ragor o wybodaeth neu er mwyn neilltuo lle, ewch i’n wefan neu cysylltwch â: Huw Davies: 07896 996 841 / huw.davies@menterabusnes.co.uk

*Sicrhewch eich bod yn cwblhau pob cam yn y broses o 1 i 4 er mwyn archebu eich lle. Byddwch yn gweld neges “Diolch” unwaith y bydd pob cam wedi’i gwblhau.*

Dyddiadau a lleoliadau

12 Gorffennaf 2024, 14:00 - 16:00
Hafod y Llyn Isaf, Nantmor, LL55 4YN

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 08:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 03456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


03456 000 813
E-bost | Gwefan