[ Neidio i Gynnwys ]

Gwneud y gorau o silwair yn ystod wyna - mae’r gwaith cynllunio a monitro’n dechrau’n awr

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ymunwch ag un o’r ffermydd sy’n rhan o rwydwaith Ein Ffermydd Cyswllt Ffermio i ddysgu sut mae monitro mamogiaid cyn ŵyna a darparu diet yn seiliedig ar ffeithiau wedi arwain at well defnydd o silwair a llai o ddibyniaeth ar ddwysfwyd a brynir ar gyfer y ddiadell o 365 o famogiaid yn Dylasau.

Roedd Beca Glyn eisiau defnyddio’r silwair a gynhyrchir ar y fferm yn well, a bydd yn rhannu ei phrofiad ar sut mae profi’r silwair a monitro’r ddiadell cyn ŵyna wedi gwella ei dealltwriaeth o berfformiad y ddiadell cyn ac ar ôl ŵyna. Bydd Beca hefyd yn rhannu’r targedau y mae hi’n awr wedi’u gosod ar gyfer cyfnod yr ŵyna’r flwyddyn nesaf a pha dechnegau y bydd hi’n parhau i’w defnyddio i fonitro’r ddiadell yn y dyfodol. 

Yn ystod y digwyddiad hwn ar y fferm, bydd Joe Angell o Filfeddygon y Wern yn trafod ac yn rhoi awgrymiadau ar sut i fonitro’r famog ar ôl ŵyna a’r camau allweddol y dylid eu cymryd wrth baratoi at y flwyddyn nesaf.

 

Er mwyn mynychu’r digwyddiad hwn, cofrestrwch isod erbyn 11yb ar 14/05/24 neu cysylltwch â Huw Davies: huw.davies@menterabusnes.co.uk / 07896 996841.

*Sicrhewch eich bod yn cwblhau pob cam yn y broses o 1 i 4 er mwyn archebu eich lle. Byddwch yn gweld neges “Diolch” unwaith y bydd pob cam wedi’i gwblhau.*

Dyddiadau a lleoliadau

14 Mai 2024, 14:00 - 16:00
Dylasau Uchaf, Padog, LL24 0NF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


03456 000 813
E-bost | Gwefan