[ Neidio i Gynnwys ]

Hanfodion Twf Busnes

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae ein rhaglen Hanfodion Twf Busnes wedi cael ei dylunio'n benodol ar eich cyfer chi os ydych chi:

  • Yn awyddus i gychwyn busnes ac yn gobeithio cyflogi pobl a chynyddu eich trosiant, ond mae angen cymorth a chefnogaeth arnoch
  • Yn berchennog busnes bach neu ganolig ac yn awyddus i sicrhau llwyddiant a thwf parhaus i'ch busnes.

Yn ystod y gweithdy hwn, byddwn yn eich darparu â’r adnoddau hanfodol, gwybodaeth a mewnwelediad i’ch helpu chi ddylunio eich cynllun datblygu busnes personol a gwella eich galluoedd personol.

Drwy gymryd rhan yn y rhaglen hon byddwch yn ennill y sgiliau i'ch galluogi i adnabod y prif faterion cyfredol fydd yn codi wrth ichi ddatblygu eich busnes, yn gwella eich galluoedd personol, yn datblygu ffordd arloesol o feddwl ac yn llunio eich cynllun twf busnes eich hun.

Bydd y gweithdy hwn yn darparu elfennau o gynllun datblygu busnes wedi eu rhannu i sesiynnau yn mynd i’r afael â damcaniaethau yn ogystal ag enghreifftiau ymarferol ac ymarfer gorau.

Pynciau yr ymdrinnir â nhw yn cynnwys -

Creu Crynodeb Gweithredol - sut i ysgrifennu crynodeb gweithredol i'ch helpu i leoli eich busnes yn y farchnad.

Golwg Gyffredinol ar y Busnes - ystyried pa strwythur busnes sy'n briodol i chi, materion i'w hystyried wrth redeg busnes [er enghraifft TAW, cyfraniadau cyflogwr, treth, AD] a golwg ar y rhesymau cyffredin dros fethiant busnes [fel nad ydych chi'n gwneud yr un camgymeriadau].

Costau cychwyn - golwg ar y costau sydd dan sylw cyn ichi gychwyn eich busnes.

Cynhyrchion a Gwasanaethau - sut i brisio eich cynnyrch neu wasanaeth, deall eich Maint Elw Gros, pam mae Dadansoddiad Adennill Costau yn bwysig, beth yw Cylchred Oes y Cynnyrch a golwg bras ar Hawliau Eiddo Deallusol.

Cryfderau a Chyfleoedd / Gwendidau a Bygythiadau - gwerthu'r ddau gyntaf, dod o hyd i ffyrdd o leihau cymaint â phosib ar y ddau arall.

Marchnad a Chystadleuaeth - golwg ar ymchwil i'r farchnad, diffinio eich marchnad a'ch prynwyr posib, deall grymoedd cystadleuol eich diwydiant, a'r pethau y tu hwnt i'ch rheolaeth a allai effeithio ar eich busnes ac arferion prynu eich cwsmeriaid.

Strategaeth Marchnata a Gweithredu - meddwl am eich Pwynt Gwerthu Unigryw, deall sut i farchnata eich cynnyrch neu wasanaeth, meddwl mwy am eich cwsmeriaid, a bras olwg ar farchnata digidol a thechnegau gwerthu.

Dadansoddiad Ariannol - golwg ar y gwahaniaeth rhwng elw ac arian parod, disgrifiad cryno o'r prif ddatganiadau ariannol, eich helpu i reoli eich arian drwy lunio rhagolwg ariannol, deall sut mae rheoli eich derbynebau, taliadau a stoc yn effeithio ar lif arian a'r mathau o gyllid sydd ar gael i chi.

Archebu eich lle, ffoniwch 01656 868500. 

Dyddiadau a lleoliadau

14 Rhagfyr 2019, 09:30 - 16:00
Busnes mewn ffocws (Parc Bocam), Pencoed, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan