[ Neidio i Gynnwys ]

Hŵb I Gychwyn Eich Busnes

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Syniadau Mawr Cymru yn helpu pobl ifanc yng Nghymru sydd am ddechrau busnes ac mae’n symbylu sgiliau entrepreneuraidd mewn unigolion ifanc er mwyn iddynt allu defnyddio eu sgiliau ym mha bynnag yrfa y maent yn dewis ei dilyn.  Caiff Syniadau Mawr Cymru ei reoli gan Dîm Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru.  

Mae ein digwyddiadau ar gael yn rhad ac am ddim ac maent yn agored i unrhyw unigolyn ifanc rhwng 16 a 25 oed. Cofiwch fod y lleoedd sydd ar gael yn gyfyngedig ac rydym yn rhagweld y bydd galw mawr amdanynt felly rydym yn eich cynghori i archebu’n gynnar er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael lle https://businesswales.gov.wales/bigideas/cy/ymunwch-syniadau-mawr-cymru

Os ydych chi rhwng 16 a 25 oed a bod gennych ddiddordeb mewn dechrau busnes, gallwch hefyd gofrestru ar gyfer ‘Rhyddau Syniadau Mawr’ i gael canllaw cychwynnol ynghyd â mynediad at Simply Do Ideas.  Gallwn hefyd eich cyfeirio at gymorth busnes pellach gan un o’n cynghorwyr busnes https://public.govdelivery.com/accounts/UKWALES/subscriber/new?topic_id=UKWALES_130

 

Eisiau fod yn fos dy hun? 
A oes gennych chi syniad busnes rydych chi’n barod i’w datblygu? 
A hoffech chi ddatblygu eich ‘ail fusnes’ a dod yn hunangyflogedig?

Os ydych chi’n 18-25 mlwydd oed ac yn dymuno dysgu sut i lunio cynllun busnes, marchnata’n effeithiol i lywio canlyniadau a phrisio eich cynnyrch/gwasanaeth i sicrhau elw, neu efallai datblygu eich ‘ail fusnes’ yn fusnes ffyniannus, mae’r diwrnod hwn yn ddelfrydol i chi.
Mae gennym ni arlwy rhagorol o bobl busnes blaenllaw, o amrywiaeth o ddiwydiannau, yn darparu sesiynau pwrpasol a wnaiff eich helpu chi yn ystod camau cychwynnol sefydlu busnes.

 • Annette Gee – Taskforce Paintball Games 
  Entrepreneur Toreithiog, Mentor
 • Oliver Page – John Oliver 
  Entrepreneur Toreithiog, Mentor, Brandio
 • George Savva – It Takes 7 Seconds 
  Hyfforddwr a Mentor, Datgloi Grym yr Ymennydd, Eich Grymuso i Osod Nodau
 • Austin Walters – Austin Walters & Co 
  Ymgynghori ynghylch Strategaethau Marchnata Digidol, Achub Busnesau, Entrepreneur Toreithiog
 • Callum Griffiths - Siaradwr Ysbrydolgar
 • Cymorth a Chyngor un ac un gyda Chynghorydd Busnes

Mae’r llefydd ar gael AM DDIM ond mae nifer gyfyngedig ar gael, felly archebwch le yn y digwyddiad un diwrnod hwn nawr i sicrhau eich lle

Dyddiadau a lleoliadau

23 Mawrth 2019, 15:00 - 18:00
Ty Crownford, Merthyr Tydfil, CF47 8EU

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

- Mae'n rhaid i chi fod yn 16-25 oed

- Mae'n rhaid i chi fod yn meddwl am ddechrau busnes neu newydd ddechrau

Termau

The Welsh Government will collect and process data that you provide for specific purposes. You will be asked to provide information about yourself when you use certain support services, in order to complete your request or transaction. This may include personal information such as your name, email addresses, mailing address and telephone number. We use this data to provide you with the information, products or services that you request from us. We may keep a record of any contacts you have with us. We may use the information that you provide for record keeping, statistical, or research or quality purposes.

We only retain this information where required to do so by law; for the length of time needed to provide the service or information you have requested (including any retention period specified by law or by Welsh Government policy).

We may use the information provided to offer you personalised or local services, to notify you of changes to our service, to ask your opinions and to help us to improve our services.

In order to provide the information, products or services that you have requested we will share your data as required with other organisations - for example with a publications distribution organisation if you order a publication, with a local business support organisation if you request local contact or support, or with the relevant government department, agency or authority to complete a request or transaction.

You have the right to ask for your information to be removed from our records, see any information the Welsh Government holds about you, and to correct inaccuracies.

We will not pass on your details for any other purpose unless we are required to do so by law.

Llywodraeth Cymru fydd rheolydd data'r holl ddata personol y byddwch yn eu rhoi i Syniadau Mawr Cymru inni allu cyflawni'n tasg gyhoeddus o ran cefnogi entrepreneuriaeth. Caiff y data eu prosesu yn unol â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR).

Er mwyn ichi gael help y cynllun hwn sy'n cael ei noddi gan Ewrop, rhaid inni ofyn ichi am wybodaeth. Rydyn ni'n prosesu'ch data yn unol â'r awdurdod swyddogol sydd wedi'i roi i Lywodraeth Cymru gefnogi entrepreneuriaeth ymhlith pobl ifanc yn unol â'r strategaeth genedlaethol Ffyniant i Bawb.

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawliau canlynol:
- yr hawl i weld y data personol yr ydym yn eu prosesu amdanoch;
- yr hawl i sicrhau ein bod yn cywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hynny;
- yr hawl (o dan amgylchiadau penodol) i wrthwynebu prosesu neu gyfyngu ar brosesu;
- yr hawl (o dan amgylchiadau penodol) i fynnu bod eich data yn cael eu 'dileu’;
- yr hawl i gofnodi cwyn gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni Llywodraeth Cymru, Sarn Mynach, Cyffordd Llandudno, Conwy LL31 9RZ.

Os oes gennych bryderon neu gŵyn ynghylch sut y mae Llywodraeth Cymru'n trin data o dan y GDPR, manylion cysylltu â swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Customer Contact, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF
Rhif Ffôn: 01625 545 745/ 0303 123 1113, Gwefan: www.ico.org.uk

Mae'r wybodaeth a gesglir yn cael ei phrosesu gan Busnes mewn Ffocws ac Antur Teifi sy'n cynnig help i fusnesau ar ran Syniadau Mawr Cymru. Caiff y data eu hanfon i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru/Llywodraeth Cymru ac ambell waith at bartïon sy'n gweithio ar eu rhan, a'u defnyddio yn y ffyrdd a ganlyn.

 • Ateb y gofyn i baratoi adroddiadau ar brosiectau Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop y Comisiwn Ewropeaidd.
 • Monitro a chofnodi nifer yr unigolion a'r mentrau sy'n cymryd rhan mewn prosiectau a nifer y bobl o grwpiau gwahanol sy'n cael eu helpu (e.e. yn ôl oed, rhywedd a thras ethnig).
 • Gan Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill, i gynnal y gwaith ariannu, cynllunio a monitro ac i gynhyrchu cyhoeddiadau ystadegol.
 • Gan gyrff ymchwil cymdeithasol cymeradwy, i gynnal gwaith ymchwil a dadansoddi neu i fonitro cyfle cyfartal.
 • At ddibenion archwilio a dilysu.
 • Cysylltu'ch data o'r ffurflen hon â ffynonellau data eraill at ddiben gwerthuso effaith y prosiect ar unigolion a mentrau sy'n cymryd rhan.

Bydd cyrff/gwerthuswyr ymchwil yn cysylltu â sampl yn unig o unigolion a/neu fentrau. Os cysylltir â chi i gymryd rhan mewn ymchwil/gwerthusiad am eich profiad ar y prosiect, esbonnir y cyfweliad neu'r arolwg i chi a chewch yr opsiwn i gytuno i gymryd rhan neu i wrthod. Caiff eich manylion cyswllt eu defnyddio i gynnal ymchwil gymeradwy ac yn unol â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data. Bydd cyrff ymchwil yn dileu'ch manylion cyswllt ar ôl cwblhau'r ymchwil.

Caiff eich data eu cadw am oes rhaglen Syniadau Mawr Cymru ac am 10 mlynedd arall at ddibenion archwilio.

Trefnydd y digwyddiad

Syniadau Mawr Cymru
Welsh Government/ Youth Entrepreneurship Services
QED Centre, Treforest Industrial Estate
Treforest
Pontypridd
CF37 5YR
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan