[ Neidio i Gynnwys ]

IPM ar Waith: Dull Arloesol o Reoli Pla yn Integredig mewn Cnydau Mefus yng Nghymru

Trosolwg

Cost: Am ddim

Tripsod yw un o’r plâu mwyaf arwyddocaol sy’n effeithio ar gnydau mefus 60 diwrnod yng Nghymru, gan arwain o bosibl at ddifrod difrifol i ffrwythau a cholli cnydau.

Bydd y digwyddiad hwn yn tynnu sylw at brosiect Cronfa Arbrofi Cyswllt Ffermio, gan edrych ar ddull Rheoli Pla yn Integredig penodol, gan brofi’r defnydd o Alyssum sy’n blodeuo fel trap ar gyfer tripsod mewn cnwd mefus awyr agored 60 diwrnod. Nod yr arbrawf yw i'r Alyssum ddenu a thrapio tripsod sy'n dod i mewn ac i'r ysglyfaethwyr fwydo ar y tripsod cyn ac yn ystod y cyfnod y mae’r mefus yn blodeuo sy'n agored i niwed i'r tripsod. Bydd y strategaeth hon yn adeiladu ar y wybodaeth gyfyngedig bresennol am ddefnyddio Alyssum mewn cnydau sy’n cynhyrchu’n barhaus a dyfir mewn twnnel a bydd yn darparu dull ymarferol, cost-effeithiol ar gyfer rheoli tripsod mewn cnydau mefus 60 diwrnod yn yr awyr agored ac yn caniatáu gostyngiad sylweddol yn y defnydd o blaladdwyr cemegol yn y Sector mefus yng Nghymru.

Bydd y digwyddiad hwn yn cyd-ddigwydd â cham asesu blodeuo’r treial sy’n cael ei arwain gan ADAS mewn cydweithrediad â’r ffermwr. Ar gyfer y digwyddiad hwn bydd ADAS yn cyflwyno sesiwn a sesiwn holi-ac-ateb ar ddamcaniaeth y prosiect, ac yna taith o amgylch y fferm.

Nod y sesiwn hon yw:

  •  tynnu sylw at brosiect Cronfa Arbrofi ar reoli tripsod mewn cynhyrchiad mefus yng Nghymru
  • darparu trosolwg o Reoli Pla yn Integredig mewn cynhyrchu ffrwythau meddal gan ganolbwyntio ar fefus mewn model busnes Casglu Eich Hun
  •  deall ac archwilio'r dulliau arloesol sy'n rhan o'r treial, gan ddefnyddio offer rheoli biolegol a thrapiau yn benodol i leihau difrod gan blâu a mewnbynnau cemegol
  • mynd o amgylch safle'r prosiect i ddeall y treial a busnes y fferm yn well

Er mwyn mynychu’r digwyddiad hwn, cofrestrwch isod erbyn 3yh ar 19/05/24 neu am ragor o wybodaeth cysylltwch â Hannah Norman, Swyddog y Sector Garddwriaeth ar hannah.norman@menterabusnes.co.uk / 07497368476

*Sicrhewch eich bod yn cwblhau pob cam yn y broses o 1 i 4 er mwyn archebu eich lle. Byddwch yn gweld neges “Diolch” unwaith y bydd pob cam wedi’i gwblhau.*

Dyddiadau a lleoliadau

20 Mehefin 2024, 13:00 - 16:30
Bellis Brothers Farm, Wrexham, LL13 9YU

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


03456 000 813
E-bost | Gwefan