[ Neidio i Gynnwys ]

Llywio'r broses gynllunio ar gyfer isadeiledd Garddwriaeth.

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae’r sesiwn cynllunio byw hon yn edrych ar y prif fathau o ddatblygiadau a newidiadau i ddefnydd tir sy’n briodol i arddwyr. Mae’r pynciau a drafodir yn cynnwys sicrhau caniatâd cynllunio ar gyfer adeiladau neu newid defnydd ar gyfer tyfwyr, y broses gynllunio a gwybodaeth sy’n nodweddiadol yn ffurfio rhan o gais, hawliau datblygu a ganiateir (cwmpas, amodau, a phroses ) a gwneud cais am annedd ar y tir naill ai drwy’r llwybr menter wledig, addasu adeilad presennol neu amnewid annedd flaenorol. Mae Dr Hazel Nash yn ymarferydd cynllunio profiadol, ar ôl gweithio i Lywodraeth Cymru a sawl awdurdod lleol yn y gorffennol. Mae hi hefyd wedi dysgu cyfraith cynllunio, polisi ac ymarfer ym Mhrifysgol Dinas Birmingham a Phrifysgol Caerdydd cyn ymuno â Rural Advisor Ltd."

Amcanion Dysgu Allweddol:

  1. Egluro pwrpas ac effaith hawliau datblygu a ganiateir a’r broses o hysbysu ymlaen llaw, gan ddangos gwybodaeth benodol mewn perthynas ag adeiladau a defnyddiau dros dro a datblygiad amaethyddol;
  2. Disgrifio pwysigrwydd nodi pryd mae prosiect garddwriaethol yn gyfystyr â datblygiad a'r nodweddion a ddefnyddir i gynorthwyo'r adnabyddiaeth hon;
  3. Trafod y ffactorau a ddefnyddir gan Awdurdodau Cynllunio Lleol i asesu cais cynllunio ar gyfer Annedd Menter Wledig;
  4. Ystyried y wybodaeth atodol a phellach y mae ACLl yn debygol o fod ei hangen wrth gyflwyno cais cynllunio llawn, gan ystyried yr ystyriaethau cynllunio penodol sy'n gysylltiedig â chynnig penodol.

Dyddiadau

18 Mehefin 2024, 12:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


01982 552 646
E-bost | Gwefan