[ Neidio i Gynnwys ]

Priddoedd gwydn ar gyfer ffermydd gwydn: sut mae gwella iechyd y pridd?

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ymunwch â Cyswllt Ffermio ar un o’r ffermydd sy’n rhan o rwydwaith Ein Ffermydd Cyswllt Ffermio i drafod popeth am iechyd y pridd gyda’r Arbenigwr Pridd Neil Fuller, Lynfa Davies, Swyddog Arbenigol Bioamrywiaeth Cyswllt Ffermio a Non Williams, Swyddog Arbenigol Carbon Cyswllt Ffermio ar Fferm Treathro, Sir Benfro.

Mae David a Debbie Best, Treathro, gyda chymorth Cyswllt Ffermio, wedi cychwyn ar daith i ymchwilio i “briddoedd gwydn ar gyfer ffermydd gwydn: sut mae gwella iechyd y pridd?” er mwyn archwilio pa feysydd ac arferion rheoli sy’n annog gwell iechyd y pridd a gweithgaredd microbaidd er mwyn blaengynllunio ar gyfer y dyfodol.

Bydd Neil yn trafod egwyddorion allweddol ar iechyd y pridd, gan roi cipolwg i ni ar sut y gall newidiadau bach, ond arwyddocaol, i reoli pridd drawsnewid cynhyrchu bwyd, a gallant helpu ffermwyr i adfer, diogelu a gwella iechyd y pridd. Bydd ei gyflwyniad yn cael ei wireddu gyda “saffari pridd” a fydd yn archwilio gwahanol briddoedd a gweithgaredd llyngyr o dan ficrosgop pwerus a rennir ar sgrin fawr.

Bydd Lynfa a Non o Cyswllt Ffermio hefyd yn trafod canfyddiadau’r prosiect hyd yma sy’n cynnwys nodweddion iechyd y pridd a bioamrywiaeth ar gyfer amrywiaeth o wahanol gyfansoddiadau rheoli a glastir, gan gynnwys porfa barhaol, ardaloedd nad yw’n cael eu pori, caeau silwair a gwndwn llysieuol gan drin y tir gyn lleied â phosibl.

 

Er mwyn mynychu’r digwyddiad hwn, cofrestrwch isod erbyn 11yb ar 09/05/24 neu cysylltwch â Elin Haf Williams: elin.haf.williams@menterabusnes.co.uk / 07985 379 890.

*Sicrhewch eich bod yn cwblhau pob cam yn y broses o 1 i 4 er mwyn archebu eich lle. Byddwch yn gweld neges “Diolch” unwaith y bydd pob cam wedi’i gwblhau.*

Dyddiadau a lleoliadau

9 Mai 2024, 14:00 - 17:00
Treathro Farm, Wdig / Goodwick, SA64 0LR

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


03456 000 813
E-bost | Gwefan