[ Neidio i Gynnwys ]

Sesiwn Briffio Cystadleuaeth Effaith GCRF - Caerdydd: Defnyddio a Chynhyrchu Cyfrifol

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Drwy'r Gronfa Ymchwil i Heriau Byd-eang (GCRF) bydd Innovate UK yn buddsoddi hyd at £9.3 miliwn mewn prosiectau arloesi. Nod y gystadleuaeth hon yw cefnogi prosiectau sydd wedi cyrraedd eu cam arddangos sydd â'r potensial i wella bywydau pobl sy'n byw mewn gwledydd lle mae cyflogau'n isel a’r economi’n datblygu. Bydd yn cefnogi prosiectau sy'n mynd i’r afael ag un neu fwy o'r heriau cymdeithasol byd-eang sy'n cael eu cydnabod fel Nodau Datblygu Cynaliadwy gan y Cenhedloedd Unedig drwy ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau sy'n arloesol ac yn creu marchnadoedd. Yn y pen draw dylai'r prosiectau hyn arwain at y cynhyrchion a'r gwasanaethau hyn yn cael eu defnyddio yn y gwledydd hynny.

Mae dau gam i'r gystadleuaeth hon. Yn ystod Cam 1 mae'n rhaid i brosiectau wneud ymchwil i ddichonoldeb cwblhau prosiect arddangos yn ystod Cam 2, a chaiff ymgeiswyr ddefnyddio dyluniadau sy'n canolbwyntio ar bobl neu ddulliau dichonoldeb technegol yn ystod y cam hwn. Bydd is-gr┼Áp o brosiectau Cam 1 llwyddiannus yn cael eu gwahodd i wneud cais am Gam 2.

Mae'r arian yn dod o'r Gronfa Ymchwil i Heriau Byd-eang (GCRF), cronfa £1.5 biliwn i gefnogi ymchwil arloesol sy'n mynd i'r afael â'r problemau a wynebir gan wledydd sy'n datblygu. Bydd yr GCRF yn mynd i'r afael â heriau byd-eang drwy ymchwil ac arloesi disgyblaethol a rhyngddisgyblaethol, a bydd yn cynyddu'r capasiti ar gyfer ymchwil ac arloesi yn y DU ac mewn gwledydd sy'n datblygu, yn ogystal ag ymateb i argyfyngau mewn modd hyblyg lle mae angen ymchwil fel mater o frys. Mae'r GCRF yn rhan o ymrwymiad y DU i Gymorth Datblygu Swyddogol a bydd yn cael ei dyfarnu yn unol â’r canllawiau ar ODA.

Dyddiadau a lleoliadau

4 Medi 2019, 09:30 - 16:30
Cardiff, Cardiff, CF10 1EZ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan