[ Neidio i Gynnwys ]

Taith Fferm Glwydcaenewydd: ffocws ar egni adnewyddadwy, atafaeliad carbon ac ansawdd dŵr ar raddfa dalgylch

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ymunwch â Cyswllt Ffermio a’r ffermwr Keri Davies ar fferm Glwydcaenewydd, fferm bîff a defaid ger Aberhonddu i glywed am y prosiectau cydweithredol y maent wedi bod yn rhan ohonynt, gan ganolbwyntio ar gyfleoedd ynni adnewyddadwy, gwella atafaeliad carbon a chynnal ansawdd dŵr da yn nalgylch afon Wysg.

Yn ystod y digwyddiad, bydd Huw Davies, sy’n ffermwr lleol ac yn Bennaeth Cynaliadwyedd Map of Ag, yn trafod canlyniadau prosiect Partneriaeth Arloesedd Ewropeaidd (EIP) sy’n canolbwyntio ar asesu cyfleoedd a heriau ar gyfer ffermio carbon niwtral, gan gynnwys defnyddio technoleg LiDAR i fesur cyfeintiau coediog uwchben y ddaear mewn gwrychoedd llydanddail.

 Bydd Nigel Elgar, Dŵr Cymru a chynrychiolydd o IBERS, Prifysgol Aberystwyth yn bresennol i drafod canlyniadau treial a oedd yn canolbwyntio ar byrth clustogi.

Bydd cynrychiolydd o Sefydliad Gwy ac Wysg hefyd yn bresennol i drafod y prosiect Catchment Systems Thinking Cooperative (CaSTCo), yn benodol, effaith pori celloedd ar gyfraddau ymdreiddiad cynnar.

Bydd cyfle i glywed mwy am Bartneriaeth Dalgylch Wysg gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a bydd Grŵp Dŵr Y Bannau yn rhannu eu profiadau o ddatblygu ymyriadau fferm ymarferol ar raddfa fach sy’n diogelu ansawdd dŵr ac yn gwella gwydnwch busnesau.

Er mwyn cefnogi ein safonau bioddiogelwch a chydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru, a fyddech cystal â sicrhau bod pob cerbyd yn lân a’ch bod yn gwisgo esgidiau a dillad y gellir eu golchi a’u diheintio. Ni fydd unrhyw un y canfyddir ei fod yn gwisgo esgidiau a dillad nad oes modd eu golchi a'u diheintio yn cael mynediad i'r fferm.

 

Er mwyn mynychu’r digwyddiad hwn, cofrestrwch isod erbyn 11yb ar 14/05/24 neu cysylltwch â Non Williams: non.williams@menterabusnes.co.uk / 07960 261226.

*Sicrhewch eich bod yn cwblhau pob cam yn y broses o 1 i 4 er mwyn archebu eich lle. Byddwch yn gweld neges “Diolch” unwaith y bydd pob cam wedi’i gwblhau.*

Dyddiadau a lleoliadau

14 Mai 2024, 14:00 - 17:00
Glwydcaenewydd, Aberhonddu / Brecon, LD3 8YP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


03456 000 813
E-bost | Gwefan