[ Neidio i Gynnwys ]

Taith Merched Mewn Amaeth y Gogledd 2 2024

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae digwyddiad hynod lwyddiannus Merched mewn Amaeth gan Cyswllt Ffermio yn ôl, ac eleni mae ar daith!

Ymunwch â ni am deithiau unigryw.

Dewch i ymweld â rhai o ffermydd a busnesau gwledig mwyaf llwyddiannus, a chlywed storiâu ysbrydoledig yn uniongyrchol gan entrepreneuriaid benywaidd a theuluoedd sy’n ffermio sy’n eu rhedeg.

19.06.2024

08:30yb - 6:00yh

Dyma’r hyn y gallwch ei ddisgwyl:

  • Rhwydweithio a Dysgu: Cwrdd â merched o wahanol feysydd amaeth a bywyd gwledig
  • Ymweliadau: Edrych ar ffermydd, mentrau sydd wedi arallgyfeirio a busnesau arloesol
  • Clywed gan yr Arbenigwyr: Cael mewnwelediad gan berchnogion busnes a ffermwyr llwyddiannus
  • Cwrdd â’r Swyddog Datblygu Lleol: Dysgu mwy am y cymorth sydd ar gael i’ch busnes gan Cyswllt Ffermio

Dyma gyfle i gael eich ysbrydoli, dysgu strategaethau newydd, a chysylltu â merched eraill mewn amaeth.

Bydd lluniaeth yn cael ei ddarparu yn ystod y dydd mewn lleoliadau gwahanol.

Bydd cinio yn cael ei drefnu i bawb sy’n bresennol a bydd angen i chi dalu £11.50 yr un gydag arian parod neu gerdyn debyd /credyd yn y lleoliadau

Ychydig o leoedd sydd ar gael, felly cofrestrwch heddiw!

Am ragor o wybodaeth neu i gofrestru, ewch ar wefan Cyswllt Ffermio neu cysylltwch â’r tîm digwyddiadau - fcevents@menterabusnes.co.uk

Unwaith y byddwch wedi archebu eich lle byddwch yn derbyn e-bost gyda gwybodaeth bellach ynglyn â  amseroedd casglu yn agosach at y digwyddiad.

*Sicrhewch eich bod yn cwblhau pob cam yn y broses o 1 i 4 er mwyn archebu eich lle. Byddwch yn gweld neges “Diolch” unwaith y bydd pob cam wedi’i gwblhau.*

Dyddiadau a lleoliadau

19 Mehefin 2024, 08:30 - 18:00
Pentrefoelas Carpark, Pentrefoelas / Dinbych, LL24 0LE

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 08:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 03456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


03456 000 813
E-bost | Gwefan