[ Neidio i Gynnwys ]

Trafnidiaeth Cymru - HR & hanfodion cynaladwyedd

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Crëwyd Trafnidiaeth Cymru, cwmni dielw a berchnogir yn llwyr gan Lywodraeth Cymru, i yrru ymlaen weledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o ansawdd uchel y mae pobl Cymru yn falch ohono.

I gyflawni hyn, mae gan Trafnidiaeth Cymru amrediad o ofynion cadwyn cyflenwi ar faterion megis caethwasiaeth fodern, gwrth-lwgrwobrwyo, amrywiaeth, lleihau gwastraff, stiwardiaeth goedwig a datgarboneiddio, y bydd rhaid i fusnesau eu bodloni os ydynt am gyflwyno cynigion am gontractau Trafnidiaeth Cymru. Bydd y gweithdy hwn, sydd wedi'i ariannu'n llawn, yn helpu busnesau bach a chanolig yng Nghymru i fod yn barod i dendro ac i wella’r siawns sydd ganddynt o ennill y tendrau hyn.

Yn ogystal, bydd y cwrs yn darparu cefndir i Ddeddf Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) i'ch galluogi i alinio ymatebion priodol yn well i gwestiynau tendro cyn-cymhwyso ar y canlynol: - Y Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi, gan gynnwys ymarferion ymarferol a chynlluniau gweithredu i'ch helpu i wella eich arferion cyflogaeth, a thrin pynciau fel y cyflog byw, gwrth-lwgrwobrwyo a chaethwasiaeth fodern
- Perfformiad cynaliadwy, polisïau, ac arddangos cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol

Dyddiadau a lleoliadau

24 Gorffennaf 2019, 09:15 - 16:00
Busnes mewn ffocws (Bae Caerdydd), Cardiff / Caerdydd, CF10 5LE

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau erbyn hyn.

1 Awst 2019, 09:30 - 16:00
Conrah Hotel, Aberystwyth, SY23 4DF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

8 Awst 2019, 09:30 - 16:00
The Media Resource Centre (MRC), Llandrindod Wells, LD1 6AH

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan