[ Neidio i Gynnwys ]

Tranfidiaeth Cymru - Dysgwch sut gallwch chi ddefnyddio ein llwyfan cadwyn gyflenwi newydd

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Er mwyn ein helpu ni i gyflawni a datblygu cadwyn gyflenwi amrywiol a chynaliadwy, rydyn ni’n cynllunio cyfres o ddigwyddiadau ar-lein ar Lwyfan Cadwyn Gyflenwi TrC i wneud yn siŵr ein bod yn cydweithio ac yn mynd i’r afael â’r themâu cyffredinol a fydd yn helpu eich sefydliad i weithio gyda Trafnidiaeth Cymru, ac er mwyn rhoi llwyfan i chi allu ymgysylltu â ni a gofyn cwestiynau.

 

Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod gennym ni gadwyn gyflenwi amrywiol, a’ch bod chi’n gallu cael mynediad at y cyfleoedd sydd ar gael i chi. Mae gwybodaeth am y pecynnau gwaith ar gael yn yr adran tudalennau ychwanegol ac ar dudalen prosiect TrC ar borth GwerthwchiGymru.

Bydd pob digwyddiad ar Lwyfan y Gadwyn Gyflenwi yn ymdrin â themâu gwahanol a dangosir y pump cyntaf isod. Yna, bydd ein cadwyn gyflenwi yn helpu i lywio themâu’r dyfodol y maen nhw’n teimlo sydd angen cymorth ychwanegol.  

Bydd Busnes Cymru a GwerthwchiGymru yn cefnogi’r digwyddiad ac yn rhoi cyngor ynghylch sut gall cyflenwyr gofrestru a gwneud cynnig. Byddant hefyd yn rhoi cyngor busnes cyffredinol ac arbenigol.

Bydd pob digwyddiad yn para awr a hanner er mwyn cynnwys y canlynol:

 

 • Taith GwerthwchiGymru                -10 munud
 • Thema TrC                                  - 40 munud             
 • Cymorth Allanol                           - 10 munud
 • Ymgysylltu drwy Holi ac Ateb        - 30 munud

 

Cefndir TrC

Rydyn ni’n gwmni nid-er-elw sydd ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru. Rydyn ni’n darparu cymorth ac arbenigedd i Lywodraeth Cymru a rhanddeiliaid allweddol eraill am yr holl seilwaith sy’n gysylltiedig â thrafnidiaeth, gan gynnwys Metro De Cymru, ond heb fod yn gyfyngedig iddo. Rydyn ni’n un o'r elfennau cyflawni sy’n gysylltiedig â gweledigaeth Llywodraeth Cymru, sef cyflwyno system drafnidiaeth integredig drawsnewidiol yng Nghymru, a fydd yn darparu trafnidiaeth ddiogel, fforddiadwy a chynaliadwy o safon uchel i bawb.

 

Cyfnewidiadau sydd ar y gweill

 

Sut mae dangos cymhwysedd iechyd a diogelwch mewn tendrau

15.00 - 17.00, 16 Medi 2020

Mae iechyd a diogelwch yn rhan hanfodol o lawer o’n tendrau ac mae rhai cyflenwyr yn cael trafferth cyflawni’r meini prawf hwn.

Gan ddefnyddio enghraifft go iawn, bydd y sesiwn hon yn rhoi gwybodaeth i helpu’r sawl sy’n tendro gyda’u ceisiadau yn y dyfodol.

 • Sut rydyn ni’n sgorio ein cwestiynau iechyd a diogelwch
 • Y camgymeriadau a wnaed gan rai cyflenwyr
 • Ein Rheolau Pwysig ar gyfer tendro

 

 

Sut mae dangos gwerth cynaliadwy mewn tendrau

11.30 - 13.00, 12 Tachwedd 2020

Mae gennym ddull caffael cynaliadwy ar gyfer tendrau ac, o ganlyniad, mae’r gadwyn gyflenwi’n cael ei sgorio yn erbyn meini prawf cynaliadwy sy’n berthnasol i’r cwmpas.

Bydd y sesiynau’n dangos enghreifftiau o werthoedd cynaliadwy a sut mae gwreiddio hyn yn eich tendrau.

 • Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
 • Cod Ymddygiad ar Gyflogaeth Foesegol yn y gadwyn gyflenwi
 • Ymgysylltu â’r Gymuned
 • Mentrau gwerth cymdeithasol/cynaliadwy eraill

 

 

Sut mae ymgysylltu â’n partneriaid cyflenwi

11.30 -13.00, 15 Ionawr 2021

Mae nifer o gyfleoedd na fydd yn dod yn uniongyrchol gan TrC. 

Mae gennym rai partneriaid cyflenwi allweddol Haen 1 lle mae’r cyfleoedd yn bodoli trwy eu cwmpas gwaith nhw.

Bydd pob un o’n partneriaid cyflenwi’n egluro sut gallwch ymgysylltu a chysylltu â’u cwmnïau priodol ar ôl cofrestru gyda GwerthwchiGymru, a pha gyfleoedd sydd ganddynt ar hyn o bryd.

 • Balfour Beatty
 • Siemens
 • Alun Griffiths
 • BAM Nuttall
 • Amey

 

 

Heriau arloesi TrC a sut mae ymateb i’r heriau hynny

11.30 -13.00, 12 Mawrth 2021

Rydyn ni’n awyddus i ddeall sut gall y gadwyn gyflenwi gyfrannu at atebion posibl i’n heriau. 

Mae’r sesiwn hon yn gyfle i ni rannu beth yw ein heriau ar hyn o bryd a sut gallwch chi ymateb i’r heriau hyn.

 • Trawsnewid digidol
 • Seilwaith

 

 

Cydweithio drwy borth Cyfnewid Cyflenwyr TrC

11.30 - 13.00, 7 Mai 2021

Rydyn ni’n deall gwerth cydweithio. Fodd bynnag, mae angen ystyried yr amser sydd ei angen i ffurfio cydweithrediad a sut mae angen i chi ymateb mewn tendrau. Mae porth Cyfnewid Cyflenwyr TrC wedi’i sefydlu i helpu ein partneriaid yn y gadwyn gyflenwi i gydweithio gyda’i gilydd i ddeall cryfderau a heriau busnesau eraill, gyda’r bwriad o ffurfio partneriaethau sydd o fudd i bob parti, lle bo hynny’n briodol.

Rydyn ni’n awyddus i ddeall sut gall y gadwyn gyflenwi gyfrannu at atebion posibl i’n heriau. 

Mae’r sesiwn hon yn gyfle i ni rannu beth yw ein heriau ar hyn o bryd a sut gallwch chi ymateb i’r heriau hyn.

 • Piblinell
 • Heriau
 • Cydweithio wrth dendro
 • Porth Cyfnewid Cyflenwyr TrC

Dyddiadau

12 Tachwedd 2020, 11:30 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

15 Ionawr 2021, 11:30 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

12 Mawrth 2021, 11:30 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

7 Mai 2021, 11:30 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Amodau arbennig

Achrediadau

Digon o gyflogwyr ac yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.

Indemniad proffesiynol ar gyfer unrhyw becynnau dylunio

Cardiau CSCS

Achrediad SSIP/CHAS

Llinell adeiladu

Goruchwylwyr safle i fod yn SSYDDION/SMSTS

Bydd angen i bob is-gontractwr fod wedi cofrestru gydag Aur y llinell adeiladu er mwyn gweithio'n uniongyrchol gyda Kier Construction.

Sicrhewch fod gennych y pecyn TG gofynnol ar gael-h.y. gliniadur/symudol gyda gallu cynadledda sain a fideo (gweler Canllaw tîm Microsoft isod)

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan