[ Neidio i Gynnwys ]

Tyfu blodau'r haul gydag india-corn - defnyddio cnydau cyfatebol i gynyddu protein a dyfir gartref ar fferm Tafarn y Bugail

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ymunwch â ni ar fferm Tafarn y Bugail, sef un o’r ffermydd sy’n rhan o rwydwaith Ein Ffermydd Cyswllt Ffermio i ddarganfod mwy am eu gwaith o dyfu india-corn gyda blodau’r haul fel cnwd cyfatebol a fydd yn rhan o ddeiet eu buches o 400 o wartheg Holstein sy’n lloia drwy gydol y flwyddyn.

Gyda chost gynyddol dwysfwyd protein, roedd Llyr Griffiths, Tafarn y Bugail yn awyddus i roi cynnig ar gnwd protein cartref amgen ar gyfer y fuches sydd â pherfformiad llaetha uchel i leihau costau porthiant ac ôl troed carbon y fferm ac mae wedi gwneud hynny trwy gymorth Cronfa Arbrofi Cyswllt Ffermio.

Yn ystod y digwyddiad hwn ar y fferm, bydd cyfle i ddysgu mwy allan yn y cae am sut y gellir defnyddio blodau’r haul fel ffynhonnell protein a dyfir gartref, ac a ellir tyfu blodau’r haul yn llwyddiannus fel cnwd cyfatebol yng Ngorllewin Cymru, trafod technegau rheoli a chynaeafu yn ogystal â gweld y cnwd cyn cynaeafu.

Nid yw neilltuo lle yn hanfodol ond fe’ch anogir i wneud hynny at ddibenion arlwyo.

I neilltuo lle ar y digwyddiad hwn, cofrestrwch isod neu cysylltwch â Simon Pitt: 07939177935 / simon.pitt@menterabusnes.co.uk

*Please ensure that you complete all steps in the process from 1 to 4 in order to complete your booking. You will see a "Thank you" message once all steps have been completed.*

Dyddiadau a lleoliadau

28 Awst 2024, 11:00 - 14:00
Tafarn y Bugail, Cardigan, SA43 2JE

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 08:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 03456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


03456 000 813
E-bost | Gwefan