[ Neidio i Gynnwys ]

Ychwanegu Gwerth at y Broses Tendro Gystadleuol

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Wrth dendro mae cael cynaladwyedd cryf a chymwysterau cydraddoldeb ac amrywiaeth yn medru rhoi’r awch dros eich cystadleuwyr.  Mae nifer o dendrau heddiw yn gosod ymrwymiadau llym ar agweddau megis cydraddoldeb, iaith Gymraeg, a materion ymrwymiadau tuag at y gymuned a’r amgylchedd.  Mae cyflenwyr a chontractwyr yn cael eu sgorio ar yr elfennau yma yn ôl ansawdd, technegol a phrys. Mae cael sustemau achrediad mewn rheoli ansawdd, polisïau, diliau gweithredu, a sustemau gweithredu mewn lle ym medru gwneud gwahaniaeth mewn ennill gwaith. 

Bydd y gweithdy yma yn eich cynorthwyo i weithredu ymarfer da mewn Cynaladwyedd Cydraddoldeb ag Amrywiaeth o fewn eich cwmni, ac i’ch  cynorthwyo gyda chydymffurfio gyda gofynion y Ddeddf Cenedlaethau'r Dyfodol. 

Hyd yn oed nad oes ddim gennych unrhyw fwriad tendro,  bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i edrych ar sut y gall arferion busnes cyfrifol gefnogi eich cynnig marchnata.  Byddwch yn archwilio sut y gall ymrwymiad i gyfrifoldeb cymdeithasol a chynaliadwyedd eich helpu i feithrin ymddiriedaeth gyda’r cwsmeriaid, cyflenwyr a staff.  Nod y cwrs yw i’ch helpu i baratoi’ ar gyfer newidiadau, cyfleodd a heriau, a sicrhau ymarferion busnes sy’n cydymffurfio. 

  • Eich helpu i ddeall effeithiau amgylcheddol a chynaliadwyedd eich busnes, a sut i reoli, gwella a chyfathrebu at gyfer budd enw da a mantais gystadleuol.
  • Eich helpu chi i reoli a lleihau risg i’ch busnes a’r amgylchedd ehangach.
  • Eich helpu i baratoi dogfennau, ac i weithredu’r technegau rheoli, mae’n ofynnol bodloni elfennau Amgylcheddol Chynaladwyedd a thendrau
  • Darparu cyflwyniad i Systemau Rheoli Amgylcheddol achrededig
  • Eich helpu i ddrafftio Polisi Cynaliadwyedd, Cynllun Gwella Cofrestr Agweddau, a meini adeiladu ar gyfer unrhyw system reoli
  • Eich helpu i ystyried eich cyfrifoldebau cydraddoldeb ac amrywiaeth, yn unol â’r Ddeddf Cydraddoldeb 2010;
  • Eich helpu i gyfathrebu’n glir eich ymrwymiad a’ch bwriadau, trwy Bolisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth gadarn a chywir; gan ddangos eich ymrwymiad i greu gweithlu cynhwysol, hyblyg ac amrywiol.
  • Eich helpu chi, nid yn unig i gydymffurfio gyda’r ddeddfwriaeth gyfredol, ond i ddatblygu eich dealltwriaeth o werth gweithlu amrywiol, yn y pen draw yn arwain at ysbryd, ysgogiad, gwell perfformiad gwaith, denu a chadw staff, a chreu apêl ehangach i gleientiaid / cwsmeriaid.
  • Eich helpu i weithredu strwythur cadarn i reoli a monitor cydraddoldeb ac amrywiaeth, gan gynnwys sut rydych chi’n monitro effeithiolrwydd ac yn mynd i’r afael a materion a heriau cydraddoldeb.

Dyddiadau a lleoliadau

10 Gorffennaf 2018, 09:15 - 17:00
Llyfrgell Rhydaman, Ammanford, SA18 3DN

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i gael y telerau ac amodau cyffredinol o ddefnyddio gwasanaethau ar-lein Busnes Cymru.

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae'r cyfeiriadur hwn yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau a gynigir gan Busnes Cymru , Llywodraeth Cymru , a darparwyr eraill yn y sectorau cyhoeddus a phreifat . Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau a gynigir gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am ganlyniadau eich ddefnyddio'r wybodaeth honno.

Nid yw'r cyfeiriadur yn cefnogi neu yn ffafrio unrhyw gynnyrch neu fusnes masnachol penodol. Mae safleoedd nad ydynt yn llywodraeth sy'n gysylltiedig â 'r wefan hon yn bresennol yn unig oherwydd y gallant fod yn ychwanegiadau defnyddiol at y wybodaeth a ddarparwn . Nid yw cyswllt i wasanaeth drydydd parti yn awgrymu ardystiad , rhaid i chi ddefnyddio eich barn eich hun i benderfynu a yw'r wybodaeth neu'r gwasanaeth ar y wefan honno yn addas ar gyfer eich anghenion . Os nad yw gwefan yn gysylltiedig â ni , nid yw hyn yn golygu nac yn awgrymu ei fod yn anfoddhaol .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


01267 233749
E-bost | Gwefan