[ Neidio i Gynnwys ]

Ychwanegu Gwerth at y Broses Tendro Gystadleuol

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Wrth dendro mae cael cynaladwyedd cryf a chymwysterau cydraddoldeb ac amrywiaeth yn medru rhoi’r awch dros eich cystadleuwyr.  Mae nifer o dendrau heddiw yn gosod ymrwymiadau llym ar agweddau megis cydraddoldeb, iaith Gymraeg, a materion ymrwymiadau tuag at y gymuned a’r amgylchedd.  Mae cyflenwyr a chontractwyr yn cael eu sgorio ar yr elfennau yma yn ôl ansawdd, technegol a phrys. Mae cael sustemau achrediad mewn rheoli ansawdd, polisïau, diliau gweithredu, a sustemau gweithredu mewn lle ym medru gwneud gwahaniaeth mewn ennill gwaith. 

Bydd y gweithdy yma yn eich cynorthwyo i weithredu ymarfer da mewn Cynaladwyedd Cydraddoldeb ag Amrywiaeth o fewn eich cwmni, ac i’ch  cynorthwyo gyda chydymffurfio gyda gofynion y Ddeddf Cenedlaethau'r Dyfodol. 

Hyd yn oed nad oes ddim gennych unrhyw fwriad tendro,  bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i edrych ar sut y gall arferion busnes cyfrifol gefnogi eich cynnig marchnata.  Byddwch yn archwilio sut y gall ymrwymiad i gyfrifoldeb cymdeithasol a chynaliadwyedd eich helpu i feithrin ymddiriedaeth gyda’r cwsmeriaid, cyflenwyr a staff.  Nod y cwrs yw i’ch helpu i baratoi’ ar gyfer newidiadau, cyfleodd a heriau, a sicrhau ymarferion busnes sy’n cydymffurfio. 

  • Eich helpu i ddeall effeithiau amgylcheddol a chynaliadwyedd eich busnes, a sut i reoli, gwella a chyfathrebu at gyfer budd enw da a mantais gystadleuol.
  • Eich helpu chi i reoli a lleihau risg i’ch busnes a’r amgylchedd ehangach.
  • Eich helpu i baratoi dogfennau, ac i weithredu’r technegau rheoli, mae’n ofynnol bodloni elfennau Amgylcheddol Chynaladwyedd a thendrau
  • Darparu cyflwyniad i Systemau Rheoli Amgylcheddol achrededig
  • Eich helpu i ddrafftio Polisi Cynaliadwyedd, Cynllun Gwella Cofrestr Agweddau, a meini adeiladu ar gyfer unrhyw system reoli
  • Eich helpu i ystyried eich cyfrifoldebau cydraddoldeb ac amrywiaeth, yn unol â’r Ddeddf Cydraddoldeb 2010;
  • Eich helpu i gyfathrebu’n glir eich ymrwymiad a’ch bwriadau, trwy Bolisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth gadarn a chywir; gan ddangos eich ymrwymiad i greu gweithlu cynhwysol, hyblyg ac amrywiol.
  • Eich helpu chi, nid yn unig i gydymffurfio gyda’r ddeddfwriaeth gyfredol, ond i ddatblygu eich dealltwriaeth o werth gweithlu amrywiol, yn y pen draw yn arwain at ysbryd, ysgogiad, gwell perfformiad gwaith, denu a chadw staff, a chreu apêl ehangach i gleientiaid / cwsmeriaid.
  • Eich helpu i weithredu strwythur cadarn i reoli a monitor cydraddoldeb ac amrywiaeth, gan gynnwys sut rydych chi’n monitro effeithiolrwydd ac yn mynd i’r afael a materion a heriau cydraddoldeb.

Dyddiadau a lleoliadau

22 Hydref 2018, 10:00 - 16:30
Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2TR

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


01267 233749
E-bost | Gwefan