[ Neidio i Gynnwys ]

Ymgynghoriad: Cynrychioli'r gweithlu ar Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd y digwyddiad ymgynghori hwn yn dwyn ynghyd y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, undebau llafur, a sefydliadau perthnasol eraill i drafod cynnig i gynnwys cynrychiolwyr gweithwyr ar y byrddau.

Mae'r cynnig hwn yn rhan o ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru ar gyfraith ddrafft newydd i gryfhau rôl y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, ac i helpu'r GIG a'r gwasanaethau cymdeithasol i gydweithio er mwyn darparu gofal a chymorth gwell.

Mae'r ymgynghoriad llawn i'w weld yma:

Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2024 drafft | LLYW.CYMRU

Bydd gwahoddiadau'n cael eu hanfon at gadeiryddion y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, swyddogion arweiniol, TUC Cymru, undebau llafur, a sefydliadau eraill sy'n cynrychioli pobl sy'n gweithio yn y GIG a gofal cymdeithasol. 

Dyddiadau

27 Mehefin 2024, 14:00 - 15:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Cynhelir y digwyddiad ar-lein (trwy Microsoft Teams) ddydd Iau 27 Mehefin 2024 rhwng 14:00 a 15:30 (90 munud). Ni chodir unrhyw dâl am gymryd rhan. Bydd y ddolen ymuno Microsoft Teams yn cael ei chyhoeddi mewn e-bost atgoffa y diwrnod cyn y cyfarfod.

 

Bydd y digwyddiad ymgynghori yn cael ei hwyluso gan swyddogion o Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio Llywodraeth Cymru. 

Amodau arbennig

Mae Llywodraeth Cymru yn trefnu gwahanol fathau o ddigwyddiadau i’n helpu yn ein gwaith. Beth bynnag yw diben y digwyddiad, bydd angen inni gael eich data personol os byddwch yn ei fynychu. Bydd hyn yn cynnwys eich enw, eich manylion cyswllt, eich sefydliad, a’ch gofynion dietegol. Hefyd, os yw’r trefniadau parcio’n cael eu rheoli yn y lleoliad, bydd angen rhif cofrestru’ch car. Byddwn yn defnyddio’ch manylion cyswllt i anfon gwybodaeth ichi yngl┼Ěn â mynychu’r digwyddiad, ac mae’n bosibl yr anfonwn wybodaeth ichi am y digwyddiad ar ôl iddo gael ei gynnal. Mewn rhai achosion, rydym yn defnyddio trydydd parti i drefnu ein digwyddiadau, ac mae ein contractau yn nodi gofynion caeth ar gyfer prosesu data personol a’u cadw’n ddiogel.

Ni fyddwn yn cadw’ch gwybodaeth bersonol am fwy na blwyddyn ar ôl unrhyw ddigwyddiad a fynychir gennych. Os byddwn am ddefnyddio’ch data personol am unrhyw reswm heblaw er mwyn trefnu’r digwyddiad, byddwn yn gofyn ichi yn ystod y broses archebu.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Swyddfeydd Llywodraeth Cymru / Welsh Government Offices
Parc Cathays / Cathays Park
Caerdydd / Cardiff
CF10 3NQ
United Kingdom


0300 025 3049
E-bost | Gwefan