[ Neidio i Gynnwys ]

Ymweld ag Ein Ffermydd - Medi 2024 - Cwmcowddu

Trosolwg

Cost: Am ddim

Fel rhan o gyfres unigryw o 15 taith fferm, mae Sian, Aled and Rhodri Davies yn eich gwahodd i ddiwrnod agored Rhwydwaith Ein Ffermydd Cyswllt Ffermio yn Cwmcowddu, i weld a chlywed mwy am y treialon sy’n cael eu cynnal ar y fferm fel rhan o’r rhwydwaith.


Yn ystod y daith o amgylch y fferm, mi fydd siaradwyr arbenigol yn arddangos a thrafod y treialon sydd ar waith yn Cwmcowddu ac mi fydd y pynciau canlynol yn cael eu trafod:

  • Effeithlonrwydd Bwydo’r Fuches Laeth gyda Geraint Jones, Mabis Amaeth
  • Gwneud y defnydd gorau o dail dofednod ar dir glas gyda Duncan Rose
  • Prosiect Gwndwn Llysieuol gyda Monty White
  • Manteision coetir a chysgod ar ffermydd da byw gyda Geraint Jones, Cyswllt Ffermio
  • Meillion coch/tros-hadu caeau silwair/ailhadu gyda James Holloway

Yngl┼Ěn â Cwmcowddu:

Mae Cwmcowddu yn fferm 218 -ha yn Llangadog.

Fferm gymysg yw Cwmcowddu sy’n cynnwys 120 o fuchod llaeth sy’n lloia drwy’r flwyddyn, diadell o 500 o famogiaid croes ac uned gyda 2,000 o ieir dodwy.
Fel rhan o’r rhwydwaith Ein Ffermydd, mae Cwmcowddu yn canolbwyntio ar y meysydd allweddol canlynol:

  • Gwell defnydd o dail dofednod i leihau’r gwrtaith sy’n cael ei brynu i mewn
  • Gwella maeth a ffrwythlondeb y fuches laeth
  • Cynyddu porthiant a’i wneud yn fwy ‘goddefgar’ i sychder


Mi fydd cyfle i gael sgwrs gyda rhanddeiliaid y diwydiant a gweld arddangosiadau o wahanol dechnoleg sy’n ymwneud â gwaith y prosiect ar wahanol stondinau.
Bydd lluniaeth ar gael ar ôl y daith o amgylch y fferm.

Nid yw cofrestru yn hanfodol ond rydym yn eich annog i wneud at ddibenion arlwyo.

Mae croeso cynnes i bawb ac rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yn Cwmcowddu.

Er mwyn mynychu’r digwyddiad hwn, cofrestrwch isod neu cysylltwch ag Alun Bowen: alun.bowen@menterabusnes.co.uk /07896 262 736.

Sicrhewch eich bod yn cwblhau pob cam yn y broses o 1 i 4 er mwyn archebu eich lle. Byddwch yn gweld neges “Diolch” unwaith y bydd pob cam wedi’i gwblhau.

What3words:///backfired.takes.grading

Dyddiadau a lleoliadau

16 Medi 2024, 11:00 - 14:00
Cwmcowddu, Llangadog, SA19 9AU

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 08:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 03456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


03456 000 813
E-bost | Gwefan