[ Neidio i Gynnwys ]

Ymweld ag Ein Ffermydd - Medi 2024 - Glyn Arthur Farms

Trosolwg

Cost: Am ddim

Fel rhan o gyfres unigryw o 15 taith fferm, mae Sarah Hammond yn eich gwahodd i ddiwrnod agored Rhwydwaith Ein Ffermydd Cyswllt Ffermio yn Glyn Arthur Farms,  i weld a chlywed mwy am y treialon sy’n cael eu cynnal ar y fferm fel rhan o’r rhwydwaith.


Yn ystod y daith o amgylch y fferm, mi fydd siaradwyr arbenigol yn arddangos a thrafod y treialon sydd ar waith yn Glyn Arthur Farms ac mi fydd y pynciau canlynol yn cael eu trafod:

  • Gwella perfformiad y ddiadell trwy sgorio cyflwr corff yn rheolaidd a mynd i’r afael â phroblemau iechyd cyffredin defaid gyda’r milfeddyg Joseph Angell, Milfeddygon y Wern
  • Datblygu cynllun Rheoli Coetir gyda'r swyddog coetir arbenigol Geraint Jones, Cyswllt Ffermio
  • Nodi cynefinoedd malwod y llaid gan ddefnyddio prawf DNA amgylcheddol i fynd i’r afael â llyngyr yr iau gyda Dr Rhys Aled Jones, Prifysgol Aberystwyth
  • Beth sydd i’w gael o fewn ein cynefinoedd glaswelltir gyda’r arbenigwr bioamrywiaeth Lynfa Davies, Cyswllt Ffermio


Ynglŷn â Glyn Arthur Farms:

Mae Glyn Arthur Farms yn fferm 160 hectar yn Llandyrnog, Sir Ddinbych.

Mae’r fferm yn dal 650 o ddefaid Cheviot x Texel x Mamog Mynydd Cymreig gyda 200 o ŵyn benyw cyfnewid.

Fel rhan o’r rhwydwaith Ein Ffermydd, mae Glyn Arthur  yn canolbwyntio ar y meysydd allweddol canlynol:

  • Asesu iechyd cyffredinol a statws mwynol y mamogiaid er mwyn hybu cynhyrchiant y ddiadell a gwella perfformiad.
  • Rheoli’r 7.44ha o blanhigfeydd conwydd cymysg (llarwydd, ffynidwydd Douglas a rhywogaethau eraill) ac ardaloedd eraill o ffen gwern, coetir lled-naturiol hynafol, cynefin blaenoriaeth parcdir hanesyddol a nifer o goed llydanddail aeddfed, derw, ffawydd, ynn a sycamorwydden yn bennaf.


Mi fydd cyfle i gael sgwrs gyda rhanddeiliaid y diwydiant a gweld arddangosiadau o wahanol dechnoleg sy’n ymwneud â gwaith y prosiect ar wahanol stondinau.

Bydd lluniaeth ar gael ar ôl y daith o amgylch y fferm

Nid yw cofrestru yn hanfodol ond rydym yn eich annog i wneud at ddibenion arlwyo

Mae croeso cynnes i bawb ac rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yn Glyn Arthur Farms.

I neilltuo lle ar y digwyddiad hwn, cofrestrwch isod neu cysylltwch â Huw Davies: huw.davies@menterabusnes.co.uk /07896 996 841.

*Sicrhewch eich bod yn cwblhau pob cam yn y broses o 1 i 4 er mwyn archebu eich lle. Byddwch yn gweld neges “Diolch” unwaith y bydd pob cam wedi’i gwblhau.*

What3words: ///paintings.tonsils.collide

Dyddiadau a lleoliadau

26 Medi 2024, 16:00 - 19:00
Glyn Arthur Farms, Llandyrnog, LL16 4NB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 08:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 03456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


03456 000 813
E-bost | Gwefan