[ Neidio i Gynnwys ]

Ymweld ag Ein Ffermydd - Medi 2024 - Graianfryn

Trosolwg

Cost: Am ddim

Fel rhan o gyfres unigryw o 15 taith fferm, mae Gerallt a Haf Jones yn eich gwahodd i ddiwrnod agored Rhwydwaith Ein Ffermydd Cyswllt Ffermio ar fferm Graianfryn, i weld a chlywed mwy am y treialon sy’n cael eu cynnal ar y fferm fel rhan o’r rhwydwaith.


Yn ystod y daith o amgylch y fferm, mi fydd siaradwyr arbenigol yn arddangos a thrafod y treialon sydd ar waith yn Graianfryn ac mi fydd y pynciau canlynol yn cael eu trafod:

  • Dylunio lloches ar gyfer lloi ar gyfer sicrhau iechyd a lles gorau posibl gyda Dyfrig Williams, milfeddyg o Filfeddygon Wern
  • Adolygu’r system bîff - rhannu opsiynau ar gyfer y busnes a’r sgil-effaith ar broffidioldeb gyda Trystan Sion, Mabis Amaeth
  • Diweddariad ar brosiect Statws Ymwrthedd Anthelmintig Cymru (WARS) gydag Eurion Thomas,Techion
  • Trafod archwiliad ôl troed carbon y fferm a chanfyddiadau Prosiect Pridd Cymru gyda’r arbenigwr carbon, Dr Non Willams, Cyswllt Ffermio

Ynglŷn â Graianfryn:

Mae Graianfryn sydd yn Llanfachreth, Ynys Môn yn fferm 119 -hectar (ha)

Fferm gymysg yw Graianfryn sy’n cynnwys 300+ o wartheg bîff croes a diadell o 500 o famogiaid North Country Mule sy’n wyna ddiwedd mis Ionawr. Mae’r ŵyn i gyd yn cael eu gwerthu i’r lladd-dy.

Fel rhan o’r rhwydwaith Ein Ffermydd, mae Graianfryn yn canolbwyntio ar y meysydd allweddol canlynol:

  • Iechyd lloi cyn ac ar ôl diddyfnu
  • Maeth gwartheg o'r llo i besgi
  • Mabwysiadu'r defnydd o dechnoleg ar y fferm

Mi fydd cyfle i gael sgwrs gyda rhanddeiliaid y diwydiant a gweld arddangosiadau o wahanol dechnoleg sy’n ymwneud â gwaith y prosiect ar wahanol stondinau.

Bydd lluniaeth ar gael ar ôl y daith o amgylch y fferm.

Nid yw cofrestru yn hanfodol ond rydym yn eich annog i wneud at ddibenion arlwyo.

Mae croeso cynnes i bawb ac rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yn Graianfryn.

Er mwyn mynychu’r digwyddiad hwn, cofrestrwch isod neu cysylltwch â Huw Davies: huw.davies@menterabusnes.co.uk / 07896 996 841.

*Please ensure that you complete all steps in the process from 1 to 4 in order to complete your booking. You will see a "Thank you" message once all steps have been completed.*

What3words: ///cornfield.talents.belonging

Dyddiadau a lleoliadau

10 Medi 2024, 14:00 - 17:00
Graianfryn, Llanfachraeth, LL65 4DR

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 08:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 03456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


03456 000 813
E-bost | Gwefan