[ Neidio i Gynnwys ]

Ymweliad astudio â Kings Nurseries - Ymgorffori awtomeiddio i wella effeithlonrwydd

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ymweliad astudio â Kings Nurseries - Ymgorffori awtomeiddio i wella effeithlonrwydd

30 Ebrill 2024

Cyfle i ymweld â phlanhigfa fodern, effeithlon tra bod cynhyrchu planhigion i’w plannu allan ac mewn basgedi yn ei anterth. Byddant yn mynd ar daith o amgylch cyfleusterau cynhyrchu yn canolbwyntio ar sut mae buddsoddiadau diweddar mewn lefelau cynyddol o awtomeiddio wedi gwella effeithlonrwydd, gan helpu i leihau gwastraff. Mae hyn wedi rhyddhau amser staff gan gyfrannu at rediad esmwyth y blanhigfa hyd yn oed pan fo pwysau yn y prif dymor. Mae gan staff amser i barhau i gyflawni tasgau diwylliannol hanfodol fel pinsio, torri'n ôl a cherdded drwy’r cnydau. Dyma'r mathau o swyddi sy'n gallu llithro pan fo planhigfeydd yn brysur iawn e.e pan fydd niferoedd uchel o blanhigion yn cael eu hanfon. Bydd yr ymweliad yn cynnwys trosolwg o gnydio y tu allan i gyfnodau allweddol o gynhyrchu planhigion mewn basgedi ac i’w plannu allan.

Bydd y diwrnod hefyd yn canolbwyntio ar sut mae lluosogi stoc sy'n dod i mewn wedi'i allanoli sy'n cyfrannu at effeithlonrwydd y busnes. Bydd cyfle i drafod lleihau mawn a'r newid i gynhyrchu di-fawn yn fanylach ynghyd â rheoli plâu a chlefydau o safbwynt rheoli plâu a chlefydau integredig (IPDM) .

Amcanion Dysgu Allweddol:

·        Sut y gall y defnydd o awtomeiddio gynyddu mewnbwn ac effeithlonrwydd wrth gynhyrchu planhigion addurnol.

·        Sut i werthuso a ddylid prynu neu luosogi planhigion ifanc yn fewnol.

·        Rhannu gwybodaeth a phrofiad o leihau mawn a'r newid i gynhyrchu di-fawn.

·        Pryd a sut i ddefnyddio bioamddiffynwyr.

Dyddiadau a lleoliadau

30 Ebrill 2024, 10:00 - 14:00
Kings nurseries, Montgomery, Montgomery, SY15 6RT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


01982552646
E-bost | Gwefan