[ Neidio i Gynnwys ]

Ysgrifennu ceisiadau grant llwyddiannus

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Yn y gweithdy hwn bydd Elizabeth Callard yn rhannu ei harbenigedd ac yn dangos i’r rhai sy'n mynychu y pethau y dylid eu gwneud a phethau na ddylid eu gwneud wrth ysgrifennu cais am grant.

Mae grantiau yn ffordd wych o gael gafael ar arian y mae mawr ei angen i ddatblygu a chefnogi eich busnes, fodd bynnag, gall y broses ymgeisio am grant fod yn frawychus ac yn ddryslyd. Mae Elizabeth Callard yn Ymgynghorydd Caffael a Thendro annibynnol sydd â chefndir mewn Caffael a Datblygu Cyflenwyr yn y Sector Cyhoeddus. Mae'n cefnogi sefydliadau'r sectorau Cyhoeddus a Phreifat gyda'u gweithgareddau caffael, yn cynorthwyo cyflenwyr i gwblhau tendrau a PQQs a pharatoi cyn tendro. Yn y gweithdy hwn bydd Elizabeth yn rhannu ei harbenigedd ac yn dangos i’r rhai sy'n mynychu y pethau y dylid eu gwneud a phethau na ddylid eu gwneud wrth wneud cais am grantiau, gan roi cymorth ymarferol, defnyddiol i helpu i wella'ch siawns o fod yn llwyddiannus.

Nod cyffredinol y gweithdy yw gwella dealltwriaeth y rhai sy’n mynychu o'r broses cyllid grant a'u siawns o gyflwyno cais llwyddiannus. Bydd yn canolbwyntio ar:

· Nodi cyfleoedd addas am gyllid

· Deall y broses ymgeisio - i gyflwyno cais ai peidio

· Cwblhau cais – awgrymiadau ac arfer gorau

· Apelio yn erbyn penderfyniad dyfarnu

 

Bydd y gweithdy'n cael ei rannu'n sesiwn y bore a sesiwn y prynhawn gyda'r ddwy fwled gyntaf wedi'u hanelu at y rhai sy'n newydd i'r broses yn cael sylw yn y bore. Gall y rhai sy’n dewis mynychu naill ai fynychu sesiwn y bore neu'r prynhawn ond argymhellir eich bod yn mynychu'r diwrnod llawn i gael mwy o wybodaeth.

 

Yn ystod y diwrnod, bydd Elizabeth yn edrych i gyfeirio at gyfleoedd am gyllid, gan eich annog i wneud yn si┼Ár eich bod yn dod o hyd i'r amodau a fyddai'n berthnasol pe bai'ch cais yn llwyddiannus a'u deall, a'r gweithdrefnau hawlio, monitro a chadw cofnodion y byddai'n rhaid i chi gydymffurfio â nhw. Byddwch yn deall y broses ymgeisio yn well a’r hyn a fydd yn ofynnol gennych er mwyn i chi allu penderfynu a ydych am fuddsoddi adnoddau mewn cais ai peidio: cymhwyster, arweiniad a chymorth, amserlenni, meini prawf sgorio, y broses ddyfarnu ac ati.

 

Yn y prynhawn, byddwn yn ymdrin â'r prif resymau pam fod y rhan fwyaf o gynigion yn methu a sut i oresgyn hyn. Bydd Elizabeth yn canolbwyntio ar wella eich aliniad â nodau strategol y rhaglen gyllid trwy nodi tystiolaeth briodol sy'n mynd i'r afael â phob un o'r meini prawf sgorio. Yn olaf, bydd yn mynd i'r afael yn fyr â'r pethau y dylid eu gwneud a phethau na ddylid eu gwneud wrth apelio yn erbyn penderfyniad a chael adborth.

Er mwyn mynychu’r digwyddiad hwn, cofrestrwch isod erbyn 5yp ar 27/08/24 neu cysylltwch â horticulture@lantra.co.uk

*Sicrhewch eich bod yn cwblhau pob cam yn y broses o 1 i 4 er mwyn archebu eich lle. Byddwch yn gweld neges “Diolch” unwaith y bydd pob cam wedi’i gwblhau.*

Dyddiadau a lleoliadau

3 Medi 2024, 10:00 - 15:00
Diod, Llandeilo, SA19 6HU

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 08:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 03456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


03456 000 813
E-bost | Gwefan