[ Neidio i Gynnwys ]

Menter Môn Morlais Ltd

Mae Menter Môn yn fenter gymdeithasol ddielw sy’n darparu prosiectau a gwasanaethau ar draws Gogledd Orllewin Cymru. Mae ganddo Fwrdd Cyfarwyddwyr sy'n rhoi o'u hamser yn wirfoddol i ddarparu cymorth strategol i'r cwmni. Mae Menter Môn yn ceisio ychwanegu gwerth at adnoddau’r rhanbarth er budd trigolion lleol. Ymhlith yr adnoddau hyn mae'r amgylchedd naturiol ac adeiledig, treftadaeth, iaith, pobl a chynnyrch amaethyddol.

Morlais yw prosiect ynni ffrwd llanw Menter Môn. Mae'n rheoli ardal o 35Km² o wely'r môr ger Ynys Cybi (Ynys Cybi), Ynys Môn. Mae gan y cynllun y potensial i gynhyrchu hyd at 240MW o drydan carbon isel glân. Yn 2014, dynododd Ystâd y Goron yr ardal hon o wely’r môr oddi ar arfordir Ynys Cybi yn Barth Arddangos Gorllewin Ynys Môn ar gyfer ynni’r llanw. Dyma'r ardal yr ydym yn ei hadnabod yn awr fel Morlais. Y bwriad wrth ddynodi'r parth arddangos oedd annog twf y sector ynni llanw. Menter Môn sicrhaodd y brydles bryd hynny, gan guro cystadleuaeth o bedwar ban byd.

Y nod yw chwarae rhan wrth fynd i'r afael â newid hinsawdd wrth ddarparu budd economaidd a chymdeithasol i gymunedau lleol a'r rhanbarth ehangach. Fel cwmni lleol mae hyn wedi bod yn ganolog i’n gweledigaeth o’r cychwyn cyntaf

Trefnydd y digwyddiad

Menter Môn Morlais Ltd
Neuadd Y Dref Llangefni
Sgwar Bulkeley
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7LR
United Kingdom: Wales


07485920351
E-bost | Gwefan