[ Neidio i Gynnwys ]

Colledion Ŵyna Rhan 2 - Colledion ar ôl ŵyna - rhwng ŵyna a diddyfnu

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd mynychwyr yn dysgu am y prif ffactorau sy'n arwain at golledion ŵyn rhwng ŵyna a diddyfnu, a'r strategaethau rheoli y gellir eu defnyddio i leihau'r colledion hyn. Byddwn yn canolbwyntio'n bennaf ar gyfnod beichiogrwydd, gan gynnwys rheoli maeth y famog i leihau dystocia a chynyddu bywiogrwydd yr oen. Mae gwella hylendid yn ystod y cyfnod ŵyna hefyd yn hanfodol er mwyn lleihau'r perygl o golledion ŵyn o ganlyniad i haint. Byddwn hefyd yn trafod bioddiogelwch a biogaethiwo, gan amlygu lle y gellid gwneud gwelliannau i leihau'r perygl o gyflwyno a lledaenu heintiadau ar y fferm.

Bydd atal clefydau heintus,  sicrhau bod y famog yn derbyn y maeth cywir a monitro ŵyn cyn geni yn arwain at gynnydd mewn lefelau iechyd, cynhyrchiant a phroffidioldeb.

 

Cysylltwch â'r Milfeddygon yn uniongyrchol i archebu eich lle

Dyddiadau a lleoliadau

5 Mawrth 2024, 18:00 - 21:00
Y Grange, 16 Stryd Maryport, Usk NP15 1AB, Usk, NP15 1AB

Cost: Am ddim

Tyndale Farm Vets
01453 511311

Gweld lleoliad

7 Mawrth 2024, 18:30 - 21:30
Y Bont, 1 Stryd y Bont, Llangennech, Caerfyrddin SA14 8TW, Llangennech, SA14 8TW

Cost: Am ddim

ProStock Vets LLP
01267 233266

Gweld lleoliad

12 Mawrth 2024, 18:30 - 21:00
Gwesty Whitehall 1 Stryd Fawr Llanymddyfri Sir Gaerfyrddin SA20 0PU, Llandovery, SA20 0PU

Cost: Am ddim

ProStock Vets LLP
01267 233266

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


03456 000 813
E-bost | Gwefan