[ Neidio i Gynnwys ]

Hygyrchedd

Mae’r wefan hon yn cael ei chynnal gan Busnes Cymru. Rydym eisiau i gymaint o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon. Mae hynny’n golygu y dylech chi allu:

Hefyd, rydym wedi gwneud testun y wefan mor syml a chlir â phosibl i’w ddeall.

Mae cyngor ar gael gan AbilityNet ar wneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych anabledd.

Hygyrchedd y wefan hon

Rydym yn gwybod bod rhai rhannau o’r wefan hon nad ydynt yn gwbl hygyrch:

Beth i’w wneud os na allwch chi gael mynediad at rannau o’r wefan hon

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddeall, recordiad sain neu Braille:

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn ymateb i chi o fewn 7 diwrnod.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd ar y wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu’n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion y rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch â ni:

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi’r rheoliadau hygyrchedd. Os nad ydych chi’n hapus â’r ffordd rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Equality Advisory and Support Service (EASS).

Cysylltu â ni ar y ffôn neu ymweld â ni’n bersonol

Mae Ofcom yn ei gwneud yn ofynnol i bob cwmni ffonau llinell dir a ffonau symudol ddarparu nifer o wasanaethau i gwsmeriaid ag anableddau. Gallwch ddefnyddio eich dewis o wasanaeth cyfnewid testun i gysylltu â Busnes Cymru.

Mae system dolen glywed yn ein swyddfeydd, neu os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad, byddwn yn gwneud pob ymdrech i drefnu dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain.

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Busnes Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefannau yn hygyrch, yn unol â Public Sector Bodies (Websites and Mobile Applications) (No. 2) Accessibility Regulations 2018.

Statws cydymffurfedd

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Web Content Accessibility Guidelines version 2.1, oherwydd y problemau peidio â chydymffurfio a restrir isod.

Problemau â thechnoleg

Amlinellir isod y dechnoleg nad yw’n hygyrch:

Problem â thestun

Mae testun nad yw’n hygyrch wedi’i amlinellu isod:

Problemau â dogfennau PDF a dogfennau eraill

Mae rhai dogfennau PDF a dogfennau eraill hŷn ar y safle hwn sy’n methu bodloni safonau hygyrchedd.

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio dogfennau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 (https://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/952/regulation/4/made) os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Nid oes gennym unrhyw gynlluniau ar hyn o bryd i wneud y dogfennau PDF hyn neu ddogfennau eraill yn hygyrch.

Dylai unrhyw ddogfennau PDF neu ddogfennau eraill newydd a gyhoeddom ers 23 Medi 2018 fodloni’r safonau hygyrchedd.

Mae rhai o’n dogfennau PDF a dogfennau eraill hŷn yn hanfodol ar gyfer darparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym:

O fis Mawrth 2022, byddwn yn dechrau naill ai trwsio’r dogfennau PDF a’r dogfennau eraill hanfodol hyn, neu’n roi tudalennau HTML hygyrch yn eu lle.

Problemau â delweddau, fideo a sain

Amlinellir isod y delweddau, y cynnwys fideo a’r cynnwys sain nad ydynt yn hygyrch:

Sut aethom ati i brofi’r wefan hon

Cynhaliwyd profion hygyrchedd ar y wefan drwy gydol mis Mai 2023. Cynhaliwyd y profion hyn gan S8080 a Busnes Cymru.

Yn ystod gwiriad SortSite ym mis Mai, cynhaliwyd sganiau awtomataidd ar gyfer pob gwall WCAG 2.1 AA.

Profwyd gwefan Digwyddiadur Busnes Cymru, sydd ar gael yn https://wales.business-events.org.uk/cy/ a https://wales.business-events.org.uk/  

Yr hyn rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Pan wneir newidiadau sylweddol, ac wrth iddynt gael eu gwneud, caiff y rhain eu sganio cyn eu rhyddhau i’r cyhoedd.

Byddwn yn mynd i’r afael â’r holl broblemau hygyrchedd technegol sy’n hysbys ac yn eu trwsio erbyn diwedd 2023, oni bai y byddai gwneud hynny’n faich anghymesur (http://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/952/regulation/7/made) o fewn ystyr y rheoliadau hygyrchedd.

Ar hyn o bryd, rydym yn mynd i’r afael ag unrhyw broblemau â chynnwys ac yn eu trwsio, ac mae hon yn broses barhaus wrth i gynnwys newydd gael ei ychwanegu’n ddyddiol.

Byddwn yn creu canllawiau i helpu trefnwyr digwyddiadau i greu hysbysebion hygyrch ar gyfer digwyddiadau.

Rydym yn gweithio gyda’n cyflenwr i fonitro a mynd i’r afael yn barhaus ag unrhyw broblemau hygyrchedd a gyflwynir yn ystod y gwaith parhaus o ddatblygu a diweddaru’r wefan.

 

Paratowyd y datganiad hwn ar 11/07/2023